Δήμος Ναυπλιέων: Οι αρμοδιότητες έμμισθων, άμισθων αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση του δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού σχετικά με τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων του Δήμου.

Έμμισθοι αντιδήμαρχοι είναι οι: Γεώργιος Φραγκιουδάκης, Δημήτριος Δικαίος, Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Ιωάννης Τζαρίμας, Σταύρος Γαβρήλος, Δημήτριος Διαλιάτσης, Ηλίας Μαντζαβράκος.

Άμισθοι αντιδήμαρχοι είναι οι: Κωνσταντίνος Καράπαυλος, Σοφία Γ. Ξύδη.

Εντεταλμέμοι σύμβουλοι (οι οποίοι είναι άμισθοι) είναι οι: Αθανάσιος Πανουτσόπουλος, Γεώργιος Kαρμανιόλας, Ραφαήλ Τριανταφύλλου.

Η θητεία όλων θα είναι έως τις 8 Ιανουαρίου 2025.

Οι αρμοδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:

 

O Γεώργιος Φραγκιουδάκης αναλαμβάνει:

 • την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ήτοι του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Eσόδων και Περιουσίας και Ταμείου την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως οι αρμοδιότητες αυτών ορίζονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ και
 • την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Δ/νσης Οικονομικών και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • την Εξουσιοδότηση να υπογράφει:
  α) Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος την έγκριση των δαπανών και την διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται με αναμόρφωση με την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.
  β) Όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για την διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
  γ) όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών που εκδίδονται από την Δ.νση Οικονομικών.
  δ) τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
  ε) την υπογραφή όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιου ή ιδιωτικούς εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του.

 

Η Σοφία Ξύδη αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας,
 • την υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση πολιτικών γάμων, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις,
 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης ΚΕΠ,
 • την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων, παιδείας και δια βίου μάθησης,
 • την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργείας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης,
 • την ευθύνη διαχείρισης ζητημάτων Ισότητας των Φύλων και
 • τη διαχείριση θεμάτων απασχόλησης.

 

O Δημήτριος Διαλιάτσης αναλαμβάνει:

 • τον συντονισμό, την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής προστίμων για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και της υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών
 • την εποπτεία λειτουργίας των λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου
 • την ευθύνη ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) και εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης
 • την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων
 • την υπογραφή όλων των αποφάσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης και εποπτείας του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και
 • την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και των θεμάτων των εγγείων βελτιώσεων και την υπογραφή των εκδιδομένων εγγράφων -αδειών εκ του Τμήματος.

 

Η Κωνσταντίνα Καραγιάννη αναλαμβάνει:

 • την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 

Ο Ιωάννης Τζαρίμας αναλαμβάνει:

 • την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία της πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και την αρμοδιότητα έγκρισης των αδειών του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 

Ο Σταύρος Γαβρήλος αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και ευθύνη του τομέα του δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

 

Ο Κωνσταντίνος Καράπαυλος αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και τον Τουρισμό , αρμοδιότητες τις οποίες ασκούσε το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπλιέων-Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου»
 • τον συντονισμό, την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού ωδείου « Κ. Νόνης».

 

Ο Δημήτριος Δικαίος αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας του καταργούμενου νομικού προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν)» και
 • την εποπτεία των δομών κοινωνικής πρόνοιας που λειτουργούν στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων ήτοι του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δ.Ναυπλιέων και του ΚΗΦΗ.

 

Ο Ηλίας Μαντζαβράκος αναλαμβάνει:

 • την ευθύνη, τον συντονισμό του γραφείου χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και τμήματος υλοποίησης σχεδίων πόλεως και
 • την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δ/νσης Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής

 

H λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (μόνον όσον αφορά τα θέματα αθλητισμού ήτοι σχετικές αποφάσεις παραχώρησης της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων), του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων.

 

Εντεταλμένοι σύμβουλοι

Στον Αθανάσιο Πανουτσόπουλο ανατίθεται:

 • ο συντονισμός της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και προγραμμάτων που προάγουν τη δημόσια υγεία (Βοήθεια στο σπίτι), ο συντονισμός του γραφείου προστασίας και προαγωγής της δημ. υγείας και του δημοτικού ιατρείου και
 • ο συντονισμός για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καταλληλόλητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου .

Στον Γεώργιο Καρμανιόλα ανατίθεται:

 • H εποπτεία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη ΔΕ Ασίνης και η εποπτεία και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της ΔΕ Ασίνης.

Στον Ραφαήλ Τριανταφύλλου ανατίθεται:

 • Η εποπτεία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη ΔΕ Ν. Τίρυνθας, η εποπτεία και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της ΔΕ Ν. Τίρυνθας και ορίζεται υπεύθυνος θεμάτων νεολαίας για όλο το Δήμο.

 

Οι Πολιτικοί Γάμοι θα τελούνται πλην του Δημάρχου και από τους αντιδημάρχους Φραγκιουδάκη Γεώργιο, Ξύδη Σοφία και Καραγιάννη Κωνσταντίνα.

Ορίζεται ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Φραγκιουδάκης ως αναπληρωτής δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρωτή δημάρχου αυτός θα αναπληρώνεται από τον αντιδήμαρχο Δημήτριο Διαλιάτση.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα και οι 5 μελοποιήσεις του

του Γιώργου Νικολόπουλου Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα Ένα ποίημα του Γεωργίου Σουρή διεκδικεί μια πρωτιά που, γιατί όχι, θα μπορούσε να μπει...

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 3/3 σε χωριά του Άργους

Διακοπή ρεύματος σε χωριά του Άργους Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου, από τις 12  το μεσημέρι έως τη 1μμ, στις...

Θλίψη στο Άργος για το θάνατο του Θεοδόση Τσάλτα

Άργος θάνατος Θεοδόση Τσάλτα Θλίψη επικρατεί στο Άργος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Θεοδόση Τσάλτα ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη...

Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα και οι 5 μελοποιήσεις του

του Γιώργου Νικολόπουλου Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα Ένα ποίημα του Γεωργίου Σουρή διεκδικεί μια πρωτιά που, γιατί όχι, θα μπορούσε να μπει...

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 3/3 σε χωριά του Άργους

Διακοπή ρεύματος σε χωριά του Άργους Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου, από τις 12  το μεσημέρι έως τη 1μμ, στις...

Θλίψη στο Άργος για το θάνατο του Θεοδόση Τσάλτα

Άργος θάνατος Θεοδόση Τσάλτα Θλίψη επικρατεί στο Άργος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Θεοδόση Τσάλτα ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη...

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Πόσιμο το νερό σε Μιδέα, Αμυγδαλίτσα

Ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται ότι μετά την επανεργοποίηση της βασικής γεώτρησης της Τ.Κ. Μιδέας και μετά τους...

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Πόσιμο το νερό σε Μιδέα, Αμυγδαλίτσα

Ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται ότι μετά την επανεργοποίηση της βασικής γεώτρησης της Τ.Κ. Μιδέας και μετά τους...

H απεργιακή συγκέντρωση στο Άργος

απεργιακή συγκέντρωση στο Άργος Παρά τη βροχή, πολίτες συμμετείχαν το πρωί της Τετάρτης 28/2 στην απεργιακή συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος...

Εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων ξεκινά στο Colour’s Spot, στο Ναύπλιο

Ένα ακόμα υπέροχο εργαστήριο ξεκινά στο Colour's Spot (Αντωνοπούλων 6, Ναύπλιο): Κατασκευή κοσμημάτων με πολυμερικό πηλό, ρητίνη, μελάνι, φύλλα χρυσού σε έναν δίμηνο κύκλο μαθημάτων! Έναρξη:...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα και οι 5 μελοποιήσεις του

του Γιώργου Νικολόπουλου Το ποίημα του Σουρή για μια...

Α. Πουλάς: Η αλαζονεία με την οποία κυβερνά η ΝΔ δεν θα της βγει σε καλό

Ο βουλευτής Αργολίδας, Ανδρέας Πουλάς κατά τη συζήτηση στην...

Αναζητείται προϊστάμενος για το κατάστημα VOI-NOI Άργους

Αναζητείται προϊστάμενος για VOI-NOI Άργους. Αναζητούμε έναν προϊστάμενο καταστήματος για το κατάστημα VOI-NOI Άργους που...

Ενοικιάζονται δύο διαμερίσματα στο Άργος

Ενοικιάζονται δύο διαμερίσματα μέσα στο Άργος, στην οδό Περσέως. ...

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης Σε ηλικία 85 ετών έφυγε...

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 3/3 σε χωριά του Άργους

Διακοπή ρεύματος σε χωριά του Άργους Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών...

H ΛΕΦΕΔ Aργολίδας θα συνδράμει τον Δήμο Ναυπλιέων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών

Τον αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας αντιδήμαρχο Ναυπλιέων κ....