Ανακοίνωση του δημάρχου Ερμιονίδας για τη συνεργασία με την εταιρεία EUROLOGIC-Β. Λαμπρακάκη

Ανακοίνωση του δημάρχου Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλου

Τις τελευταίες μέρες προέκυψε θέμα πλαστών φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων της εταιρείας “EUROLOGIC OIKONOMOTEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ – ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ Ι.Κ.Ε. ”.

Η εν λόγω εταιρεία υπήρξε προ διετίας εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Ερμιονίδας, παρέχοντάς του ορισμένες υπηρεσίες οικονομοτεχνικής και λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2020 και 2021, μέσω τεσσάρων συνολικά συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα στις 30/12/2019 της ανατέθηκε από τον Δήμο Ερμιονίδας με σύμβαση ύψους 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου Ερμιονίδας της χρήσεως 2020». Η συνεργαζόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε πλήρως στις συμβατικές υποχρεώσεις της υλοποιώντας άρτια την υπηρεσία που ανέλαβε και εξοφλήθηκε σε δύο δόσεις, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται στις 24/12/2020.

Στις 07/05/2021 της ανατέθηκε από τον Δήμο Ερμιονίδας με σύμβαση ύψους 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η «Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων του διαχειριστικού έτους 2020 του Δήμου Ερμιονίδας». Η συνεργαζόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε και εδώ πλήρως στις συμβατικές υποχρεώσεις της, υλοποιώντας άρτια την υπηρεσία που ανέλαβε.

Έτσι έλαβε στις 27/07/2021 την 1η δόση ύψους 9.300,00€ και απέμεινε ανεξόφλητο υπόλοιπο 5.580,00€, το οποίο δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα, διότι δεν έχει προσκομίσει στον Δήμο Ερμιονίδας τις απαραίτητες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Στις 07/05/2021 της ανατέθηκε από τον Δήμο Ερμιονίδας με σύμβαση ύψους 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η «Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας». Η συνεργαζόμενη  εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της μέσα σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έτσι δεν έλαβε την παραμικρή αμοιβή από τον Δήμο Ερμιονίδας.

Τέλος στις 18/05/2021 της ανατέθηκε από τον Δήμο Ερμιονίδας με σύμβαση ύψους 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου Ερμιονίδας της χρήσεως 2021». Η συνεργαζόμενη  εταιρεία ανταποκρίθηκε πλήρως στις συμβατικές υποχρεώσεις της υλοποιώντας άρτια την υπηρεσία που ανέλαβε.

Έτσι έλαβε στις 27/07/2021 την 1η δόση ύψους 16.120,00€ και απέμεινε ανεξόφλητο υπόλοιπο 8.680,00€, το οποίο δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα, διότι δεν έχει προσκομίσει στον Δήμο Ερμιονίδας τις απαραίτητες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι ο Δήμος Ερμιονίδας δεν ζημιώθηκε στο ελάχιστο από την συνεργασία του με την συγκεκριμένη εταιρεία.

Σύναψε μαζί της μόνο τέσσερεις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από τις οποίες υλοποιήθηκαν πλήρως οι τρεις, συνολικού ύψους 64.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι οποίες βέβαια σύμφωνα με τον Νόμο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος “Διαύγεια” του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης αναρτημένα είναι και τα εντάλματα πληρωμής.

Από τα 64.480,00€ η εταιρεία έχει λάβει 50.220,00€ και υπολείπεται να λάβει 14.260,00€ εφόσον προσκομίσει τις απαραίτητες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Κατά την σύναψη και την πληρωμή αυτών των συμβάσεων, τηρήθηκαν από την Οικονομική και την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας, όλες οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες και διατάξεις.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τον Νόμο που ίσχυε μέχρι το τέλος του έτους 2022, υποχρεούνταν να κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων στο 5% των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με εξωτερικούς συνεργάτες (προμηθευτές, εργολάβους, λογιστές, δικηγόρους, μηχανικούς κ.λ.π.).

Η Οικονομική και η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας υπερβάλλοντας εαυτόν, έκαναν έλεγχο των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων στο 10% του συνόλου των συμβάσεων που σύναπτε με εξωτερικούς συνεργάτες ο Δήμος Ερμιονίδας.

Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ουδέποτε σύναψε κάποια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την ΔΕΥΑΕΡ. Η μελέτη για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΡ εκπονήθηκε δωρεάν από την εν λόγω εταιρεία και δεν έλαβε την παραμικρή αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρείχε.

Στα πέντε Νομικά Πρόσωπα και στις δύο Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Ερμιονίδας η λογιστική υποστήριξη έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι είναι όλοι ντόπιοι λογιστές.

Αυτό συμβαίνει διότι τα Νομικά Πρόσωπα και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις χρειάζονται μόνο λογιστική υποστήριξη, την οποία μπορούν να παρέχουν πλήρως τα λογιστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.

Αντίθετα ο Δήμος Ερμιονίδας, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, πέρα από την λογιστική υποστήριξη, χρειάζεται επιπλέον μια άκρως εξειδικευμένη οικονομοτεχνική υποστήριξη, την οποία δεν είναι σε θέση να του παρέχει κανένα γραφείο όχι μόνο της Ερμιονίδας αλλά και ολόκληρης της Αργολίδας.

Υπάρχει κάποιο οικονομοτεχνικό γραφείο στην Αργολίδα το οποίο να παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας ή μελέτη εσωτερικού ελέγχου ΟΤΑ ή κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ;

Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο γραφείο σε ολόκληρη την Αργολίδα και γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος Ερμιονίδας για την παροχή αυτών των άκρως εξειδικευμένων υπηρεσιών χρησιμοποιούσε ανέκαθεν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος μάλιστα επί Δημαρχίας Καμιζή και Σφυρή ήταν πάντα η ίδια εταιρεία. Ομοίως βέβαια έπρατταν στο παρελθόν και οι Καποδιστριακοί Δήμοι του Κρανιδίου και της Ερμιόνης.

Οπότε όσοι ψέγουν τον Δήμο Ερμιονίδας για την συνεργασία του με εξωτερικό συνεργάτη παροχής οικονομοτεχνικών υπηρεσιών ο οποίος δεν είναι από την περιοχή μας, το κάνουν μόνο και μόνο για λόγους μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.

Διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κανένας επαγγελματίας οικονομοτεχνικός σύμβουλος από την Ερμιονίδα ή την Αργολίδα, ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Ο Δήμος μας επέλεξε να συνεργαστεί με την εταιρεία “EUROLOGIC OIKONOMOTEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ – ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ Ι.Κ.Ε.”, διότι αυτή παρουσίαζε μεγάλη εμπειρία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε αρκετούς Δήμους της Ελλάδας, αλλά και σε μεγάλο Δήμο της Αργολίδας.
Και διέκοψε την συνεργασία του από το έτος 2021 με την εταιρεία “EUROLOGIC OIKONOMOTEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ – ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ Ι.Κ.Ε.”, εφόσον αυτή δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές υποχρεώσεις της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας».

Σημειωτέον ότι με την εταιρεία “VKM CONSULTANTS Ι.Κ.Ε.”, η οποία αναφέρεται σε κάποια δημοσιεύματα ο Δήμος Ερμιονίδας ουδέποτε είχε κάποια συνεργασία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ουδόλως ζημιώθηκε από την συνεργασία του με την συγκεκριμένη εταιρεία και επίσης κατά την σύναψη και την πληρωμή των συμβάσεων μαζί της, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες και διατάξεις.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Συναυλία του Δημήτρη Ζερβουδάκη στο Άργος

Στο Άργος, την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 8.30μμ, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Opening act: Φώντας...

Ο Θεόδωρος Λιαγκριδώνης υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Την υποψηφιότητα του Θεόδωρου Λιαγκριδώνη από τα Ίρια, στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στον Δήμο Ναυπλιέων, ανακοίνωσε ο συνδυασμός «Όραμα Δημιουργίας» του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

Ο «Γοργοπόταμος» της Αργολίδας: 23-3-1944, η ανατίναξη της γέφυρας της Ανδρίτσας από τον ΕΛΑΣ

Στις 23 Μαρτίου του 1944, αντάρτες του ΕΛΑΣ ανατίναξαν μία από τις σιδηροδρομικές γέφυρες στην Ανδρίτσα Αργολίδας, δυσχεραίνοντας για πάνω από έναν μήνα την...

Συναυλία του Δημήτρη Ζερβουδάκη στο Άργος

Στο Άργος, την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 8.30μμ, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Opening act: Φώντας...

Ο Θεόδωρος Λιαγκριδώνης υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Την υποψηφιότητα του Θεόδωρου Λιαγκριδώνη από τα Ίρια, στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στον Δήμο Ναυπλιέων, ανακοίνωσε ο συνδυασμός «Όραμα Δημιουργίας» του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

Ο «Γοργοπόταμος» της Αργολίδας: 23-3-1944, η ανατίναξη της γέφυρας της Ανδρίτσας από τον ΕΛΑΣ

Στις 23 Μαρτίου του 1944, αντάρτες του ΕΛΑΣ ανατίναξαν μία από τις σιδηροδρομικές γέφυρες στην Ανδρίτσα Αργολίδας, δυσχεραίνοντας για πάνω από έναν μήνα την...

H ανοιχτή συνέλευση της Λαϊκής Ενότητας-Α.Α. Αργολίδας με Δημήτρη Στρατούλη, Δέσποινα Σπανού

Ανοιχτή συνέλευση διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης 22 Μαρτίου η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά Αργολίδας στο καφέ “Salud”, στο Άργος. Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Δημήτρης...

H ανοιχτή συνέλευση της Λαϊκής Ενότητας-Α.Α. Αργολίδας με Δημήτρη Στρατούλη, Δέσποινα Σπανού

Ανοιχτή συνέλευση διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης 22 Μαρτίου η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά Αργολίδας στο καφέ “Salud”, στο Άργος. Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Δημήτρης...

Συνάντηση του Παναγιώτη Ψυχογυιού με το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Άργους

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Άργους είχε ο οικονομολόγοες, υποψήφιος βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Παναγιώτης Ψυχογυιός. Όπως αναφέρει για τη συνάντηση: "Eίχα...

Αυτοκίνητο ανατράπηκε στο δρόμο Άργους-Κορίνθου, στο Κουτσοπόδι

Εκτροπή και ανατροπή ενός ΙΧ αυτοκινήτου έγινε στις 2μμ, την Τετάρτη 22 Μαρτίου στην παλαιά εθνική οδό Άργους-Κορίνθου στο ύψος του Κουτσοποδίου. Η οδηγός έχασε...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Παρασκευή 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ), Ολυμπιάδα γυναικών στο Μόντε Κάρλο, Ιούλιος...

Μουσικοχορευτική εκδήλωση στο προαύλιο της Ευαγγελίστριας στα Φίχτια από το σύλλογο “Σάμινθος”

Ο πολιτιστικός σύλλογος Φιχτίων "Σάμινθος" σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική...

Συναυλία του Δημήτρη Ζερβουδάκη στο Άργος

Στο Άργος, την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 8.30μμ,...

Επίσκεψη του Γιώργου Γαβρήλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Άργους

Δήλωση του Γιώργου Γαβρήλου, υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ενόψει και...

Ο Θεόδωρος Λιαγκριδώνης υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Την υποψηφιότητα του Θεόδωρου Λιαγκριδώνη από τα Ίρια, στις...

Ο Γιάννης Σούρσος υποψήφιος με την “Πρωτοβουλία” του Γιάννη Μαλτέζου

Ο Γιάννης Σούρσος του Στυλιανού και της Βασιλικής, ιδιωτικός...

Α. Πουλάς: Πλήρης δικαίωση του αναπηρικού κινήματος Αργολίδας το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Δήλωση του Ανδρέα Πουλά, βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Με...