Αναζητούνται χιλιάδες υποψήφιοι για την Αργολίδα το έτος 2023 (του Σπύρου Στείρη)

του Σπύρου Στείρη
Οικονομολόγου, Master of Science (MSc)

  • Αναζητούνται  χιλιάδες υποψήφιοι  για την Αργολίδα  το έτος 2023.
  • Αν πολλαπλασιαστεί ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά συνδυασμό με το πλήθος των υποψηφίων επισήμως ή ανεπισήμως δημάρχων-  δημοτικών συνδυασμών   τότε ο αριθμός εκτοξεύεται.
  • Δεν αρκεί να θέλεις να είσαι υποψήφιος-α Δήμαρχος πρέπει να το κατορθώσεις πρώτα αριθμητικά.
  • Ύστερα έρχονται οι άλλες πολιτικές σταθμίσεις και προσεγγίσεις.
  • Ο συνολικός αριθμός θα προκύψει μετά τη κατάθεση των συνδυασμών.

Με βάση τη κείμενη εκλογική νομοθεσία για τις επερχόμενες εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες το 2023, για το Νομό Αργολίδας, με ένα πρόχειρο υπολογισμό και με βάση την απογραφή 2011 και τα προσωρινά αποτελέσματα του 2021 έχουμε τα παρακάτω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΣΤΑΤ 2021
19.07.2022*Μόνιμος Πληθυσμός / Προσωρινά Στοιχεία
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Δήμος – Πληθυσμός
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 32.586
ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 40.009
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 7.089
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 13.598

Μ βάση Απογραφή 2011 κατανομή δημοτικών /τοπικών κοινοτήτων ως προς τον αριθμό εκλεγομένων άρα και ελαχίστου αριθμού υποψηφίων.

Υποψήφιοι κάθε συνδυασμού συν 1 τον Υποψήφιο Δήμαρχο ανά Δήμο με βάση Απογραφή 2011 ως προς αριθμό εκλεγομένων και προσωρινά αποτελέσματα απογραφής 2021 πληθυσμού:

ΝΑΥΠΛΙΟ υποψήφιοι κάθε συνδυασμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ελάχιστο 29 με προσαύξηση 150%= 63 μέγιστο

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
– 2 με έναν υποψήφιο =2
-16 με 1 πρόεδρο +3 ελάχιστο 4 ή 1 πρόεδρο +3χ150% =1+8 =9
Ήτοι 16Χ4= 64 ελάχιστο ή 144 μέγιστο
-2 με 1 πρόεδρο + 5 = 6 ελάχιστο ή 1 πρόεδρο + 5Χ150%+=1+13=14 14Χ2=28
-1 με 1 πρόεδρο + 11 μέλη =12 ελάχιστο ή 1 πρόεδρο + 11χ150% =1 +28=29

Άρα για Δήμο Ναυπλίου ελάχιστο πλήρη 29 +(2+64+ 12+12) =119
Ελάχιστο με 80% είναι 25 + για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων που υπολογίζεται ανάλογα τις επιλογές κάθε συνδυασμού.
Πλήρη ΜΕΓΙΣΤΟ παντού 298 περίπου.

Για Δήμο Άργους ελάχιστο πλήρη 29 Δημοτικό Συμβούλιο +8+112+12+12= 173

Ελάχιστο με 80% είναι 25 + για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων που υπολογίζεται ανάλογα τις επιλογές κάθε συνδυασμού.
Πλήρη ΜΕΓΙΣΤΟ παντού 433 περίπου.

Αντίστοιχα:
Δήμο Επιδαύρου ελάχιστο πλήρη 19+1+24+6=60
Δήμο Ερμιονίδας ελάχιστο πλήρη 25 +20+18=63

Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10 περίπου ελάχιστο πλήρη.

Αν πολλαπλασιαστεί ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων με το πλήθος των υποψηφίων επισήμως ή ανεπισήμως δημοτικών συνδυασμών τότε ο αριθμός εκτοξεύεται.

Νομοθεσία: Ν. 4804/2021

Άρθρο 3
1Δημοτικές αρχές
1. Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:
α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 5.000) κατοίκους, γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 10.000) κατοίκους, δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 30.000) ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 50.000) κατοίκους, στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 100.000) κατοίκους, ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 150.000) κατοίκους και η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους.

Άρθρο 4
1.Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
2.Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
3. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301- 2.000) κατοίκους,
β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001– 10.000) κατοίκους,
γ) έντεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001 50.000)
δ) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους

Άρθρο 15
Κατάρτιση συνδυασμών -Υποβολή υποψηφιοτήτων
1.Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων.
2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:
α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών. Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έγινε το απόγευμα της Κυριακής 14 Απριλίου, στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. ΙΧ εξετράπη από την πορεία του...

Τα αποτελέσματα στα τοπικά της Αργολίδας – Η τελική βαθμολογία στην Α1

Με τους αγώνες της τελευταίας (30ης) αγωνιστικής στην Α1, της 21ης αγωνιστικής στην Α2 και έναν αγώνα για τη 12η αγωνιστική στη Β’ κατηγορία,...

Ο Παναργειακός νικητής και στο Αίγιο – Πού παίζουν στη συνέχεια Άργος, Κόρινθος

Ο Παναργειακός νικητής και στο Αίγιο Χωρίς αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας ολοκληρώθηκε η 31η αγωνιστική στον 3ο όμιλο της Γ' Εθνικής. Ο Παναργειακός παραμένει πρώτος...

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών. Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έγινε το απόγευμα της Κυριακής 14 Απριλίου, στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. ΙΧ εξετράπη από την πορεία του...

Τα αποτελέσματα στα τοπικά της Αργολίδας – Η τελική βαθμολογία στην Α1

Με τους αγώνες της τελευταίας (30ης) αγωνιστικής στην Α1, της 21ης αγωνιστικής στην Α2 και έναν αγώνα για τη 12η αγωνιστική στη Β’ κατηγορία,...

Ο Παναργειακός νικητής και στο Αίγιο – Πού παίζουν στη συνέχεια Άργος, Κόρινθος

Ο Παναργειακός νικητής και στο Αίγιο Χωρίς αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας ολοκληρώθηκε η 31η αγωνιστική στον 3ο όμιλο της Γ' Εθνικής. Ο Παναργειακός παραμένει πρώτος...

5η θέση για τρεις μαθητές του 2ου Λυκείου Άργους σε πανελλήνιο διαγωνισμό Μαθηματικών

5η θέση για το 2ο Λύκειο Άργους Την 5η θέση στην Ελλάδα κατέκτησαν 3 μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Άργους στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό...

5η θέση για τρεις μαθητές του 2ου Λυκείου Άργους σε πανελλήνιο διαγωνισμό Μαθηματικών

5η θέση για το 2ο Λύκειο Άργους Την 5η θέση στην Ελλάδα κατέκτησαν 3 μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Άργους στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό...

Α. Πουλάς: Τριπλό χαστούκι από την κυβέρνηση της ΝΔ στην Αργολίδα μέσω του νέου δικαστικού χάρτη

Δήλωση του Ανδρέα Πουλά, βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ένα ακόμα χαστούκι και μάλιστα τριπλό εισέπραξε η Αργολίδα από την κυβέρνησητης Ν.Δ, με βάσει τον σχεδιασμό...

Σύνδεσμος Ξυλουργών Αργολίδας: Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση

Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 17 Απρίλη (10.30πμ) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος, απευθύνει ο Σύνδεσμος Ξυλουργών Αργολίδας στα...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών. Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έγινε το απόγευμα της...

Τα αποτελέσματα στα τοπικά της Αργολίδας – Η τελική βαθμολογία στην Α1

Με τους αγώνες της τελευταίας (30ης) αγωνιστικής στην Α1,...

Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας για την κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Αργολίδας, μέλους της Ελληνικής Επιτροπής...

Ο Παναργειακός νικητής και στο Αίγιο – Πού παίζουν στη συνέχεια Άργος, Κόρινθος

Ο Παναργειακός νικητής και στο Αίγιο Χωρίς αλλαγές στην κορυφή...

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Φέρτης

Σε ηλικία 86 ετών πέθανε το πρωί της Κυριακής...

Ολοήμερο πρωτομαγιάτικο γλέντι στα Φίχτια

Ολοήμερο πρωτομαγιάτικο γλέντι στα Φίχτια O Πολιτιστικός Σύλλογος Φιχτίων "Σάμινθος"...