Αναζητούνται χιλιάδες υποψήφιοι για την Αργολίδα το έτος 2023 (του Σπύρου Στείρη)

του Σπύρου Στείρη
Οικονομολόγου, Master of Science (MSc)

  • Αναζητούνται  χιλιάδες υποψήφιοι  για την Αργολίδα  το έτος 2023.
  • Αν πολλαπλασιαστεί ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά συνδυασμό με το πλήθος των υποψηφίων επισήμως ή ανεπισήμως δημάρχων-  δημοτικών συνδυασμών   τότε ο αριθμός εκτοξεύεται.
  • Δεν αρκεί να θέλεις να είσαι υποψήφιος-α Δήμαρχος πρέπει να το κατορθώσεις πρώτα αριθμητικά.
  • Ύστερα έρχονται οι άλλες πολιτικές σταθμίσεις και προσεγγίσεις.
  • Ο συνολικός αριθμός θα προκύψει μετά τη κατάθεση των συνδυασμών.

Με βάση τη κείμενη εκλογική νομοθεσία για τις επερχόμενες εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες το 2023, για το Νομό Αργολίδας, με ένα πρόχειρο υπολογισμό και με βάση την απογραφή 2011 και τα προσωρινά αποτελέσματα του 2021 έχουμε τα παρακάτω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΣΤΑΤ 2021
19.07.2022*Μόνιμος Πληθυσμός / Προσωρινά Στοιχεία
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Δήμος – Πληθυσμός
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 32.586
ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 40.009
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 7.089
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 13.598

Μ βάση Απογραφή 2011 κατανομή δημοτικών /τοπικών κοινοτήτων ως προς τον αριθμό εκλεγομένων άρα και ελαχίστου αριθμού υποψηφίων.

Υποψήφιοι κάθε συνδυασμού συν 1 τον Υποψήφιο Δήμαρχο ανά Δήμο με βάση Απογραφή 2011 ως προς αριθμό εκλεγομένων και προσωρινά αποτελέσματα απογραφής 2021 πληθυσμού:

ΝΑΥΠΛΙΟ υποψήφιοι κάθε συνδυασμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ελάχιστο 29 με προσαύξηση 150%= 63 μέγιστο

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
– 2 με έναν υποψήφιο =2
-16 με 1 πρόεδρο +3 ελάχιστο 4 ή 1 πρόεδρο +3χ150% =1+8 =9
Ήτοι 16Χ4= 64 ελάχιστο ή 144 μέγιστο
-2 με 1 πρόεδρο + 5 = 6 ελάχιστο ή 1 πρόεδρο + 5Χ150%+=1+13=14 14Χ2=28
-1 με 1 πρόεδρο + 11 μέλη =12 ελάχιστο ή 1 πρόεδρο + 11χ150% =1 +28=29

Άρα για Δήμο Ναυπλίου ελάχιστο πλήρη 29 +(2+64+ 12+12) =119
Ελάχιστο με 80% είναι 25 + για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων που υπολογίζεται ανάλογα τις επιλογές κάθε συνδυασμού.
Πλήρη ΜΕΓΙΣΤΟ παντού 298 περίπου.

Για Δήμο Άργους ελάχιστο πλήρη 29 Δημοτικό Συμβούλιο +8+112+12+12= 173

Ελάχιστο με 80% είναι 25 + για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων που υπολογίζεται ανάλογα τις επιλογές κάθε συνδυασμού.
Πλήρη ΜΕΓΙΣΤΟ παντού 433 περίπου.

Αντίστοιχα:
Δήμο Επιδαύρου ελάχιστο πλήρη 19+1+24+6=60
Δήμο Ερμιονίδας ελάχιστο πλήρη 25 +20+18=63

Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10 περίπου ελάχιστο πλήρη.

Αν πολλαπλασιαστεί ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων με το πλήθος των υποψηφίων επισήμως ή ανεπισήμως δημοτικών συνδυασμών τότε ο αριθμός εκτοξεύεται.

Νομοθεσία: Ν. 4804/2021

Άρθρο 3
1Δημοτικές αρχές
1. Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:
α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 5.000) κατοίκους, γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 10.000) κατοίκους, δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 30.000) ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 50.000) κατοίκους, στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 100.000) κατοίκους, ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 150.000) κατοίκους και η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους.

Άρθρο 4
1.Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
2.Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
3. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301- 2.000) κατοίκους,
β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001– 10.000) κατοίκους,
γ) έντεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001 50.000)
δ) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους

Άρθρο 15
Κατάρτιση συνδυασμών -Υποβολή υποψηφιοτήτων
1.Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων.
2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:
α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων και άλλων εκδηλώσεων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών ανακοίνωσε η ΚΕΔΑ-Μ: Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε εκδήλωση θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.    

Εικόνες από το άναμμα του δέντρου και τη συναυλία με τον Τσαλίκη στο Άργος

Έπειτα από δύο αναβολές εξαιτίας της κακοκαιρίας, έγινε το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος, το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου Τη φωταγώγηση...

Γ’ Εθνική: Νίκησε ο Φοίνικας Ν. Επιδαύρου, έχασαν Παναργειακός και Ερμιονίδα

Μία νίκη και δύο ήττες ήταν η συγκομιδή των ομάδων της Αργολίδας την 4η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Γ΄Εθνικής. Ο Φοίνικας Νέας Επιδαύρου νίκησε...

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων και άλλων εκδηλώσεων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών ανακοίνωσε η ΚΕΔΑ-Μ: Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε εκδήλωση θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.    

Εικόνες από το άναμμα του δέντρου και τη συναυλία με τον Τσαλίκη στο Άργος

Έπειτα από δύο αναβολές εξαιτίας της κακοκαιρίας, έγινε το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος, το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου Τη φωταγώγηση...

Γ’ Εθνική: Νίκησε ο Φοίνικας Ν. Επιδαύρου, έχασαν Παναργειακός και Ερμιονίδα

Μία νίκη και δύο ήττες ήταν η συγκομιδή των ομάδων της Αργολίδας την 4η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Γ΄Εθνικής. Ο Φοίνικας Νέας Επιδαύρου νίκησε...

Άργος: Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για Έλληνες Εβραίους, Πόντιους, Μικρασιάτες

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου, αφιερωμένου στους Έλληνες θύματα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, της Γενοκτονίας των Ποντίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής, έγιναν την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στην...

Άργος: Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για Έλληνες Εβραίους, Πόντιους, Μικρασιάτες

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου, αφιερωμένου στους Έλληνες θύματα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, της Γενοκτονίας των Ποντίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής, έγιναν την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στην...

Η ταραχώδης ζωή και ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου Αγγελή του Αργείου

Στις 3 Δεκεμβρίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Νεομάρτυρα Αγίου Αγγελή του Αργείου. Ενός ανθρώπου του οποίου η ζωή δεν ενδείκνυται προς μίμηση...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Οργισμένη ανακοίνωση του Διομήδη κατά της διαιτησίας

Μπορεί ο Διομήδης Αργους να κέρδισε την Δράμα, ωστόσο...

Σέρρες: Ένα παιδί νεκρό και δύο τραυματισμένα από έκρηξη σε λεβητοστάσιο σχολείου

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο 9ο δημοτικό...

Γιάννης Γκιόλας: Το Κρανίδι τίμησε τον ήρωα Παπαρσένη Κρέστα

Ανακοίνωση από το Πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Αργολίδας του...

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων και άλλων εκδηλώσεων στο Δήμο...

Οκτώ καθηγήτριες του Πρότυπου ΕΠΑΛ Άργους στο Βουκουρέστι με πρόγραμμα Erasmus+

Το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Άργους (1ο ΕΠΑ.Λ Άργους) συνεχίζοντας...

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που πυροβόλησε τον 16χρονο

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση που ξύπνησε μνήμες από...