Γ. Γκιόλας: Παραμένει ο κίνδυνος να περικοπούν τα ανθυγιεινά επιδόματα στους εργαζομένους καθαριότητας στους ΟΤΑ

Απάντηση έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στην ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας, σχετικά με τις μελετώμενες περικοπές και εξαιρέσεις του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε εργαζόμενους καθαριότητας των ΟΤΑ.

Όπως διαπιστώνεται και από την απάντηση, μπορεί το επίδομα μέχρι σήμερα να δίνεται στους εργαζόμενους, όμως προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι προτάσεις της αρμόδιας Επιτροπής που έχουν κατατεθεί από 7-10-2021, δεν συμπεριλαμβάνουν τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. Επιπλέον τον πρωταρχικό ρόλο στην τελική απόφασηθα έχει ο Υπουργός Οικονομικών ο οποίος θα επιμεληθεί της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Επειδή ως γνωστόν τίποτα δεν χαρίζεται και οι προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι άδηλες ή και επίφοβες, ο αγώνας των εργαζομένων προβλέπεται να συνεχιστεί αμείωτος απέναντι σε μια πολιτική που συνεχώς έχει ως πρώτο της μέλημα τη συρρίκνωση του εισοδήματός τους με κάθε τρόπο. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν υπό αντίξοες συνθήκες και με μεγάλη κοινωνική προσφορά, δεν απολαμβάνουν την ίδια φροντίδα και μέριμνα από τους κυβερνώντες με εκείνη που απολαμβάνουν τα γαλάζια παιδιά (goldenboys).

Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης του Υπουργείου Εσωτερικών

απάντηση της υπ’ αριθμ. 3520/24-2-2022 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Πούλου Γιώτα, Αβραμάκης Ελευθέριος κ.ά. (Βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Απαράδεκτες περικοπές και εξαιρέσεις από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ», και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, «1. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 2. Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτροπής είναι ιδίως: α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος, γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 9 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν.4865/2021 και την παρ. 10 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, «9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α` και β` της παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ` της παρ. 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.11.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας με την υπ` αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ` αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παράγραφος 1.». Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως ισχύει, «12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος». Η συσταθείσα με τις ως άνω διατάξεις Επιτροπή με το αριθ. 377/7-10-2021 έγγραφό της παρέδωσε το πόρισμά της στους συναρμόδιους Υπουργούς, οπότε και θα ακολουθήσουν οι περαιτέρω ενέργειες για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4865/2021.

Σε κάθε περίπτωση, επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση και έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ είναι το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι πρόκειται για χορήγηση επιδόματος. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας τα Παραρτήματα που αναφέρονται ότι επισυνάπτονται στη σχετική γνωμοδότηση.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 18 του ν. 4354/2015, οπότε και βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4354/2015. Κατά τα λοιπά συναρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο έχει συναποσταλεί η εν λόγω Ερώτηση και το οποίο για το ίδιο θέμα έχει εκδώσει την αριθ. οικ.2/114892/ΔΕΠ/8-12-2021 (ΑΔΑ ΨΣΣΥΗ-Ε2Μ) εγκύκλιο.

Ο Υπουργός Μαυρουδής Βορίδης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Σώστε τη Λέρνα (γράφει ο Χρήστος Πιτερός)

Σώστε τη Λέρνα (γράφει ο Χρήστος Πιτερός) «Ποιος σκότωσε το μύθο του Ηρακλή και στέρεψε τις πηγές της Λέρνας;» Έχει καταντήσει συνηθισμένο πλέον φαινόμενο τα τελευταία...

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης Τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 26/5, ενημερώθηκε το Β’ Λιμενικό Τμήμα της Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, για την πτώση...

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το …πολιτικό θέατρο του παραλόγου (Άρθρο του Δ. Παπαδριανού)

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το ...πολιτικό θέατρο του παραλόγου " Η πολιτική στην Ελλάδα έχει τελειώσει προ πολλού" 8/5/2023 πέρσι, 26/ 5/2024 εφέτος και δεν...

Σώστε τη Λέρνα (γράφει ο Χρήστος Πιτερός)

Σώστε τη Λέρνα (γράφει ο Χρήστος Πιτερός) «Ποιος σκότωσε το μύθο του Ηρακλή και στέρεψε τις πηγές της Λέρνας;» Έχει καταντήσει συνηθισμένο πλέον φαινόμενο τα τελευταία...

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης Τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 26/5, ενημερώθηκε το Β’ Λιμενικό Τμήμα της Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, για την πτώση...

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το …πολιτικό θέατρο του παραλόγου (Άρθρο του Δ. Παπαδριανού)

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το ...πολιτικό θέατρο του παραλόγου " Η πολιτική στην Ελλάδα έχει τελειώσει προ πολλού" 8/5/2023 πέρσι, 26/ 5/2024 εφέτος και δεν...

Ξεκίνησε και ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών Ένα ακόμα βήμα στο τομέα της ανακύκλωσης προχωρά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ξεκινώντας από σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής των χρησιμοποιούμενων...

Ξεκίνησε και ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών Ένα ακόμα βήμα στο τομέα της ανακύκλωσης προχωρά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ξεκινώντας από σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής των χρησιμοποιούμενων...

Αργολίδα: Πατριός απείλησε με τσεκούρι 6χρονο και κλώτσησε τον 11χρονο αδερφό του

Αργολίδα: Πατριός απείλησε με τσεκούρι 6χρονο Σοκ προκαλεί ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Επιδαύρου, στην Αργολίδα, όπου ένας 48χρονος...

Μπαράζ για Γ’ Εθνική: Ισόπαλος ο Πανναυπλιακός (Η βαθμολογία)

Μπαράζ για Γ’ Εθνική: Ισόπαλος ο Πανναυπλιακός - Ανεβαίνει μόνο με νίκη στη Θήβα Για την 6η στον 6ο όμιλο των μπαράζ για την άνοδο...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Σώστε τη Λέρνα (γράφει ο Χρήστος Πιτερός)

Σώστε τη Λέρνα (γράφει ο Χρήστος Πιτερός) «Ποιος σκότωσε το...

Επίσκεψη του υποψήφιου ευρωβουλευτή Μάριου Αθανασίου σε Άργος και Ναύπλιο

Μάριου Αθανασίου σε Άργος και Ναύπλιο Την Τρίτη 28 Μαΐου...

Παρέμβαση-κάλεσμα του Πέτρου Κόκκαλη στον προοδευτικό χώρο

Επιστολή-κάλεσμα του Πέτρου Κόκκαλη στον προοδευτικό χώρο Αναγκαία η σύγκλιση...

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης Τις απογευματινές ώρες της...

Γιατί συναντήθηκαν ο δήμαρχος Άργους με τον αντιδήμαρχο Αγίων Αναργύρων

δήμαρχος Άργους με τον αντιδήμαρχο Αγίων Αναργύρων Συνάντηση με τον...

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου το «Danaon Cup-Lena Petraki» στο Άργος

Με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα διεξαχθεί το φετινό...