Στην πλατεία… του Δημήτρη Γ. Μαγριπλή

Ο Δημήτρης Μαγριπλής είναι φίλος των σελίδων μας. Έχουμε (ανα)δημοσιεύσει πολλά διηγήματά του. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί έχει τη σφραγίδα ενός ταλαντούχου συγγραφέα. Τα χαρακτηριστικά της έχουν τη δύναμη μιας γλώσσας ικανής να μετατρέψουν την εικόνα σε λόγο, τη δράση σε συναρπαστική περιγραφή, την πραγματικότητα σε παιχνίδι συμβολισμών και φαντασιώσεων. Είναι μια γλώσσα καμουτσίκι για τις νυσταγμένες αισθήσεις μας και τη ναρκωμένη συνείδησή μας.

Εκτός από τις ποιητικές του συλλογές και τα διηγήματα στα οποία κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί και δημοσιεύσει, ο Δημήτρης Μαγριπλής, Κοινωνιολόγος, έχει προσανατολίσει τη γραφίδα του στο σύγχρονο κοινωνικό διήγημα ή λογοτεχνία της κρίσης με εξαιρετική επιτυχία. Το 2016 παρουσιάζει «Τα καναπεδάκια της ανεργίας», μικροδιηγήματα όπως τα ονομάζει, που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία.

Από τότε δημοσιεύει σε λογοτεχνικά περιοδικά και στα «Αργολικά», διηγήματα με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα στα οποία, μ’αυτή τη γλώσσα καμουτσίκι, καταγράφει εικόνες του διπλανού μας (συν)ανθρώπου, των μικροκαταστάσεων της γειτονιάς μας και των βασανιστικά ίδιων καταστάσεων στη χώρα μας και στον κόσμο. «Στην πλατεία» (2022) η εξαιρετικά δυναμική γραφίδα του Δημ. Μαγριπλή θα θέσει το ζήτημα της καθημερινότητας ενός άστεγου με συγκλονιστικά διεισδυτικό τρόπο για όλους εμάς τους ποικιλοτρόπως… στεγασμένους!

 

Στην Πλατεία 

Kάθο­μαι στην πα­λιά οι­κο­δο­μή ακρι­βώς πά­νω από την ψη­στα­ριά του Τζί­μη. Έχω απί­στευ­τη θέα. Βλέ­πω όλα τα πό­στα της πλα­τεί­ας σαν σε πιά­το. Αρι­στε­ρά την πι­τσα­ρία, με τα κα­ρό τρα­πε­ζο­μά­ντι­λα και τις ψά­θι­νες κα­ρέ­κλες. Δε­ξιά το σα­ντουι­τσά­δι­κο του Μπί­λη με τα ψη­λά σκα­μπό στη σει­ρά, μπρο­στά από την μπά­ρα. Πί­σω ακρι­βώς η κρε­πε­ρί του Γιώρ­γου, το κα­φε­νείο του κυ­ρί­ου Λά­μπρου και στο βά­θος το πε­ρί­πτε­ρο του Μη­τσά­ρα με τα γνω­στά κρουα­σα­νά­κια για πρω­ι­νό. Τέ­τοιες στιγ­μές νιώ­θω ότι εί­μαι στον Πα­ρά­δει­σο και αρ­κε­τές φο­ρές τσι­μπάω τον εαυ­τό μου για να ξυ­πνή­σω. Φυ­σι­κά ο ύπνος μου ακο­λου­θεί το ρυθ­μό των ζώ­ων. Με την δια­φο­ρά ότι κοι­μά­μαι αρ­γά και ξυ­πνάω με το πρώ­το φως της αυ­γής. Πί­νω νε­ρά­κι από την βρύ­ση που στά­ζει, κοι­τάω τους κά­δους γε­μά­τους κα­λού­δια και τον κό­σμο που αρ­χί­ζει το ψά­ξι­μο. Προη­γού­νται οι οι­κο­γέ­νειες. Η με­λα­ψή κυ­ρία με το ανά­πη­ρο παι­δά­κι έρ­χε­ται πρώ­τη και πά­ντο­τε προ­τι­μά την ιτα­λι­κή γεύ­ση. Ο παπ­πούς με το μάλ­λι­νο παλ­τό, χει­μώ­να-κα­λο­καί­ρι, κοι­τά­ζει κλε­φτά προς τα πά­νω. Με έχει εντο­πί­σει. Του κου­νάω το χέ­ρι και τον αφή­νω στη συ­νέ­χεια απε­ρί­σπα­στο να βοη­θή­σει το έρ­γο τής κα­θα­ριό­τη­τας στην ψη­στα­ριά. Εί­ναι συ­νή­θως τυ­χε­ρός. Παίρ­νει τους με­ζέ­δες και τα­κτι­κά τους το­πο­θε­τεί σε μια λα­δό­κολ­λα που προη­γου­μέ­νως έχει επι­με­λώς κα­θα­ρί­σει. Τα τυ­λί­γει με διά­θε­ση και στρί­βει στο λο­ξό δρο­μά­κι πί­σω από την Εφο­ρία. Με­τά έρ­χε­ται το σκου­πι­διά­ρι­κο. Στο με­τα­ξύ έχω κα­τέ­βει και παίρ­νω κα­φέ στου κυ­ρί­ου Λά­μπρου. Κα­λύ­τε­ρο άν­θρω­πο δεν έχω συ­να­ντή­σει στη ζωή μου. Ανοί­γει τη μη­χα­νή, μου σερ­βί­ρει τον πρώ­το κα­φέ και ύστε­ρα την κα­θα­ρί­ζει. Κα­μιά φο­ρά μου βά­ζει και γά­λα. Όπο­τε έχει υπό­λοι­πο εκτός ψυ­γεί­ου.

-Για να μην σε κό­ψει το εσπρε­σά­κι, μου λέ­ει και γε­λά­ει δυ­να­τά.

Ανοί­γω τα χεί­λη μου, σκύ­βω το κε­φά­λι σε έν­δει­ξη υπο­τα­γής και κου­νώ τα χέ­ρια μου σε διά­στα­ση. Από ευ­χα­ρί­στη­ση αδειά­ζω τα τα­σά­κια από τα μαρ­μά­ρι­να τρα­πέ­ζια. Τα βά­ζω σε σα­κού­λα και τρέ­χω να τα πα­ρα­δώ­σω στο αμά­ξι του δή­μου. Με­τά χά­νο­μαι στην φω­λιά μου. Το φως της ημέ­ρας εί­ναι έντο­νο και τα μά­τια μου υπο­φέ­ρουν. Όλη τη μέ­ρα σκα­λί­ζω τους τοί­χους με τα νύ­χια μου και ξύ­νο­μαι. Με έχουν κα­τα­φά­ει οι ψύλ­λοι. Τι­νά­ζω τα πό­δια μου και πέ­φτουν κά­τω. Τους κοι­τώ να κά­νουν γκέ­λες και προ­σπα­θώ να τους εξη­με­ρώ­σω. Μά­ταια. Άγρια πλά­σμα­τα. Δεν ανα­γνω­ρί­ζουν κα­λο­σύ­νη μα ού­τε και από φο­βέ­ρες παίρ­νουν χα­μπά­ρι. Μέ­νουν πά­νω σου και όσο κι αν εσύ τους προ­γκάς επι­μέ­νουν στην συμ­βί­ω­ση. Η μό­νη λύ­ση εί­ναι να μπεις στο νε­ρό. Κλεί­νεις τα μά­τια, σφίγ­γεις τη μύ­τη και χώ­νε­σαι με βα­θιά ανα­πνοή με­τρώ­ντας μέ­χρι το δέ­κα. Το κά­νεις τρεις-τέσ­σε­ρεις φο­ρές και ύστε­ρα ανα­κου­φί­ζε­σαι. Το πρό­βλη­μα εί­ναι με­τά με τα ρού­χα, γι’ αυ­τό και το απο­φεύ­γω. Άλ­λω­στε πρέ­πει να έχει κα­λό και­ρό και το σι­ντρι­βά­νι να εί­ναι γε­μά­το. Πού τέ­τοια τύ­χη. Τα μέ­τρα λι­τό­τη­τας αφή­νουν άδεια τη λί­μνη.

Τα χρυ­σό­ψα­ρα τα έφα­γα λί­γο προ­τού τα τι­νά­ξουν. Ήταν υπέ­ρο­χα. Ωμά, πα­σπα­λι­σμέ­να με λι­γά­κι αλά­τι και πα­τα­τού­λες τη­γα­νι­τές από το σου­βλα­τζί­δι­κο του σταθ­μού. Όνει­ρο και υγιει­νό. Γε­νι­κά προ­σέ­χω τη δια­τρο­φή μου. Πο­τέ δεν σα­βου­ριά­ζω και επι­πλέ­ον έχω με­νού. Μία έως δύο φο­ρές την βδο­μά­δα ψη­στα­ριά, μία έως δύο πί­τσα και σά­ντουιτς, το Σάβ­βα­το κρέ­πα και την Κυ­ρια­κή μα­γει­ρευ­τό στα συσ­σί­τια της ενο­ρί­ας. Εκεί συ­να­ντώ και την κυ­ρία Κλε­ο­νί­κη. Εί­ναι η μα­γεί­ρισ­σα. Τη ρω­τώ για τα παι­διά της και πά­ντα μου δί­νει λί­γο πα­ρα­πά­νω. Απο­φεύ­γω όμως τα ρε­βί­θια και γε­νι­κά τα όσπρια. Με χα­λά­νε και λό­γω έλ­λει­ψης απα­ραί­τη­των υπο­δο­μών εί­ναι δύ­σκο­λο να τρέ­χω σε τουα­λέ­τα. Συ­νή­θως τα κά­νω πά­νω μου και ύστε­ρα μυ­ρί­ζω λε­βά­ντα όλη τη μέ­ρα. Ανα­γκα­στι­κά. Τό­τε κα­τε­βά­ζει σα­κου­λές η όμορ­φη. Το με­γά­λο μω­ρό της φο­ρά­ει το ίδιο νού­με­ρο πά­νες με μέ­να. Ευ­τυ­χώς αλ­λά­ζω πριν το βρα­δι­νό μου.

Αυ­τό εί­ναι το χά­πε­νινγκ της πλα­τεί­ας. Για τους άλ­λους βε­βαί­ως, για μέ­να ρου­τί­να. Συ­νή­θως τρώω με­τά τα με­σά­νυ­χτα. Δεν θέ­λω νω­ρί­τε­ρα για­τί πει­νάω ξα­νά. Φυ­σι­κά ελα­φρά και πά­ντα στο χέ­ρι. Δεν κά­θο­μαι για­τί έτσι πα­χαί­νω. Σπά­νια βρί­σκω και φί­λους. Να κά­θο­μαι μό­νος μου δεν μου αρέ­σει. Άσε που εί­ναι επι­κίν­δυ­νο. Όπο­τε το τολ­μώ με κλω­τσά­νε και ανα­γκά­ζο­μαι να φω­νά­ζω. Αυ­τό μου κά­νει φα­ρυγ­γί­τι­δα. Επώ­δυ­νο και σε κρί­σεις στή­νο­μαι με τις ώρες στα επεί­γο­ντα. Τα μά­τια μου εί­ναι ασυ­νή­θι­στα και τα ολο­ή­με­ρα στους για­τρούς με εξο­ντώ­νουν. Νο­μί­ζουν ότι έχω φαρ­μα­κείο και με φορ­τώ­νουν με συ­ντα­γές. Τις παίρ­νω και τις γλεί­φω. Έχουν απο­τέ­λε­σμα, αλ­λά η κρί­ση κά­νει μέ­ρες για να υπο­χω­ρή­σει. Όπως και να έχει έχω μά­θει να απο­φεύ­γω τον συ­νω­στι­σμό. Πε­ρι­μέ­νω λοι­πόν μέ­χρι να χτυ­πή­σει το ρο­λόι της μη­τρό­πο­λης δώ­δε­κα. Με­τά ση­κώ­νο­μαι όρ­θιος. Προ­τάσ­σω το κε­φά­λι μου και ανοί­γω τα χέ­ρια σε διά­στα­ση. Το πα­νω­φό­ρι μου θυ­μί­ζει φτε­ρά και τα κου­νάω με έντα­ση. Εντο­πί­ζω την τρο­φή και πε­ρι­μέ­νω την ώρα. Αυ­τή δεν αρ­γεί. Ξε­χύ­νο­μαι σαν γλά­ρος σε σκου­πι­δό­το­πο. Από την οι­κο­δο­μή κα­τε­βαί­νω στο δρό­μο και ανε­βαί­νω πά­νω στους κά­δους. Κρά­ζω και κου­νάω φτε­ρά. Η πλα­τεία φω­νά­ζει: Ο γλά­ρος – ο γλά­ρος… και όλοι αγκα­λιά­ζουν τα πιά­τα τους. Έχω όμως εντο­πί­σει, από πριν τη λεία μου. Πε­τώ και αρ­πά­ζω την τρο­φή από το πιά­το του αδύ­να­του κρί­κου. Την βά­ζω στο στό­μα και τρέ­χω. Ακούω βρι­σιές και απει­λές μα κα­νείς δεν με έχει κυ­νη­γή­σει πο­τέ. Να πά­ρει δα­γκω­μέ­νο το φαϊ του πί­σω; Μέ­χρι τη φω­λιά μου το έχω κα­τα­βρο­χθί­σει. Ύστε­ρα πέ­φτω και κοι­μά­μαι σαν που­λά­κι.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Έκρηξη σε θερμοσίφωνα σε κατάλυμα Airbnb στην Αργολίδα – Στο νοσοκομείο έγκυος

Έκρηξη σε θερμοσίφωνα σε κατάλυμα Airbnb στην Αργολίδα - Στο νοσοκομείο έγκυος με εγκαύματα Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε 39χρονη έγκυος, μετά τον τραυματισμό της από έκρηξη...

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Ναυπλίου για σταδιακές διακοπές ύδρευσης

Ανακοίνωση από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών σύνδεσης με το νέο αγωγό ύδρευσης σε τμήμα της οδού Αγίας...

Η γιορτή των εμπόρων του Ναυπλίου στην Αγία Μονή

Σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 , ημέρα του Αγίου Πνεύματος και της καθιερωμένης γιορτής των εμπόρων της πόλης του Ναυπλίου,...

Έκρηξη σε θερμοσίφωνα σε κατάλυμα Airbnb στην Αργολίδα – Στο νοσοκομείο έγκυος

Έκρηξη σε θερμοσίφωνα σε κατάλυμα Airbnb στην Αργολίδα - Στο νοσοκομείο έγκυος με εγκαύματα Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε 39χρονη έγκυος, μετά τον τραυματισμό της από έκρηξη...

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Ναυπλίου για σταδιακές διακοπές ύδρευσης

Ανακοίνωση από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών σύνδεσης με το νέο αγωγό ύδρευσης σε τμήμα της οδού Αγίας...

Η γιορτή των εμπόρων του Ναυπλίου στην Αγία Μονή

Σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 , ημέρα του Αγίου Πνεύματος και της καθιερωμένης γιορτής των εμπόρων της πόλης του Ναυπλίου,...

Το 33ο Φεστιβάλ Ναυπλίου από 29 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου

Το 33ο Φεστιβάλ Ναυπλίου από 29 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου Το  Σάββατο 29 Ιουνίου ανοίγει την αυλαία του το 33ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, το οποίο έχει...

Το 33ο Φεστιβάλ Ναυπλίου από 29 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου

Το 33ο Φεστιβάλ Ναυπλίου από 29 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου Το  Σάββατο 29 Ιουνίου ανοίγει την αυλαία του το 33ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, το οποίο έχει...

Τα 12 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων

Τα 12 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, στις 5.30μμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, θα συνεδριάσει το Δημοτικό...

Νίκος Λάμπρου, Τάκης Κοΐνης: Μια παρέα που θα μπορούσε να είχε γράψει ιστορία

Νίκος Λάμπρου, Τάκης Κοΐνης: Μια παρέα που θα μπορούσε να είχε γράψει ιστορία Ανακάλυψα τη φωτογραφία τυχαία. Ήταν στο αρχείο του παππού μου. Την είχε...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Ναυπλίου για σταδιακές διακοπές ύδρευσης

Ανακοίνωση από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται...

Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης στο Άργος

Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης στο Άργος. Τηλέφωνο:6977606338. Ώρες επικοινωνίας...

Πώς να Ξεκινήσετε να Παίζετε στο Greek Casino Slotshub?

Πώς να Ξεκινήσετε να Παίζετε στο Greek Casino Slotshub? Slotshub...

Λουκέτο στην καθημερινή «Αυγή» βάζει ο Κασσελάκης

Λουκέτο στην καθημερινή «Αυγή» Tο κλείσιμο της καθημερινής «Αυγής» ανακοίνωσε...

Επιστημονική εκδήλωση στο Ναύπλιο: “Δίκαιο και νέες τεχνολογίες-προκλήσεις και ευκαιρίες”

Επιστημονική εκδήλωση στο Ναύπλιο Ο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ναυπλίου και το...

Άργος: Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στην Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη

Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας, στην οποία συμμετέχουν...