Οι αρμοδιότητες των θεματικών αντιπεριφερειαρχών και των εντεταλμένων περιφ. συμβούλων Πελοποννήσου

Με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των θεματικών αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως επίσης και η έδρα του καθενός από αυτούς.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

  1. Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Μεταφορών, Θεόδωρος Βερούτης:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Υποδομών και Δικτύων

– Συνεργασία με την ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου ως προς την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής (συγκοινωνιακών, λιμενικών, δομών περιβάλλοντος, έργων ΤΠΕ κλπ),

– Οργάνωση συσκέψεων με δικαιούχους και επιβλέποντες

– Υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη, συντήρηση και εκσυγχρονισμό ενεργειακών δικτύων και υποδομών

– Αρμοδιότητα για θέματα χωροταξίας

– Προώθηση επαναλειτουργίας τρένου και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου

– Προώθηση λειτουργίας υδατοδρομίων

– Εισηγήσεις για την κατανομή των πόρων (ΠΕΠ, ΕΠΑ ΚΑΠ 20% ΠΤΑ.

– Ελεγχος πορείας έργων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και ΕΠΑ (ΠΔΕ)

– Συνεργασία και εποπτεία λειτουργίας Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων έδρας και λοιπών Διευθύνσεων Τεχνικών Εργων των Περιφερειακών Ενοτήτων

Εδρα είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στη Σπάρτη / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων έδρας

 

  1. Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού, Αννα Καλογεροπούλου:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Τουρισμού και Τουριστικής Πολιτικής

– Ασκηση εποπτείας στα γραφεία πληροφόρησης (info) και στις Υπηρεσίες Τουρισμού

– Προώθηση της συνεργασίας με τους φορείς του Τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού

– Εκπροσώπηση Περιφέρειας και περιφερειάρχη σε συσκέψεις, συνέδρια, δράσεις στην Περιφέρεια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τουριστικά θέματα

– Παρακολούθηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με θέμα τον Τουρισμό

– Εισηγήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για αύξηση της εξωστρέφειας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας σε εθνικές και διεθνείς αγορές

– Εποπτεία στην υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής της Περιφέρειας

Εδρα της είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Καλαμάτα / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία Διευθύνσεων Τουρισμού και Πολιτισμού

 

  1. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ανδρέας Τσουκαλάς:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Περιβάλλοντος

– Εκπροσώπηση της Περιφέρειας και του περιφερειάρχη σε συσκέψεις και συνέδρια για την Πράσινη Ανάπτυξη

– Παρακολούθηση θεμάτων για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

– Διαχείριση θέματος των ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ

– Προώθηση δράσεων διαλογής απορριμμάτων στην πηγή – ανακύκλωση

– Διαχείριση θέματος των αποβλήτων των εργοστασίων

– Προώθηση της συνεργασίας με δήμους και φορείς για τα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων

– Αρμοδιότητα για θέματα κλιματικής αλλαγής

– Αρμοδιότητα και προτάσεις άσκησης ενεργειακής πολιτικής – απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Καλαμάτα / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού έδρας

 

  1. Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Στάθης Αναστασόπουλος:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα φυτοϋγειονομικών ελέγχων, φυτικής και ζωικής παραγωγής, κτηνιατρικής, αλιείας καθώς και θέματα εγγείων βελτιώσεων

– Συντονισμός και επίλυση προβλημάτων στις οργανικές μονάδες Εγγείων Βελτιώσεων και στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΝΠΙΔ)

– Υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή, συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων (κατασκευή φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών κλπ ), για την πολιτική διαχείρισης υδάτων άρδευσης

– Εκπροσώπηση της Περιφέρειας και περιφερειάρχη σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων του τομέα ευθύνης του

– Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης και την εξέλιξη στις μελέτες έργων άρδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

– Υποβολή εισηγήσεων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, προώθησης νέων καλλιεργειών, αντιμετώπισης ασθενειών και καταστροφών,

– Υποβολή εισηγήσεων για θέματα ενημέρωσης αγροτών κτηνοτρόφων, αλιέων

– Λειτουργία ζωαγορών και σφαγείων

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Καλαμάτα / Διοικητήριο και

β) στην Τρίπολη οδός Τάπιας 9 /γραφεία Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας έδρας

 

  1. Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Χάρης Βυτινιώτης:

– Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας

– Εισηγήσεις / προτάσεις για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε ανταγωνιστικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

– Παρακολούθηση της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

– Εισηγήσεις για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

– Εισηγήσεις για τη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας

– Προώθηση και προβολή ενεργειών έξυπνης ανάπτυξης με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Κόρινθο / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

  1. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Αγγελος Χρονάς:

– Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας

– Προγραμματισμός και υποβολή εισηγήσεων για δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες

– Συνεργασία με φορείς και δομές Α/θμιας και Β/θμιας φροντίδας υγείας για τον εντοπισμό προβλημάτων υποδομών, εξοπλισμού κλπ και υποβολή εισηγήσεων για τρόπους αντιμετώπισης/ επίλυσης αυτών

– Οργάνωση δράσεων με αντικείμενο την υγεία σε συνεργασία με επιστημονικούς συλλόγους (Ιατρικούς, Οδοντιατρικούς, Φαρμακευτικούς) και οργανώσεις που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφέρειας

– Υποβολή εισηγήσεων για θέματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου SARS-COV-2 (COVID-19)

– Εποπτεία σύνταξης της μελέτης για πλήρη αναδιάρθρωση του «Χάρτη Υγείας» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

 

  1. Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών – Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη), Χήστος Λαμπρόπουλος:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητας του

– Παρακολούθηση της ορθής καταγραφής, προστασίας και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά Περιφερειακή Ενότητα

– Φροντίδα για την εγγραφή των ακινήτων της Περιφέρειας στο Κτηματολόγιο

– Φροντίδα για την καταγραφή, ανανέωση, απόσυρση, εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων ( επιβατηγά, βαριά οχήματα κλπ )

– Εποπτεία και συντονισμό της αρμόδιας υπηρεσίας για τήρηση και συνεχή ενημέρωση αρχείου κατά Π.Ε. με τα περιουσιακά στοιχεία (συμβόλαια, προγραμματικές, εγγραφές, χρησιδάνεια κλπ)

– Ανακατασκευή, τεχνικές παρεμβάσεις, αξιοποίηση κτηρίων, ενοικίαση κτηρίων για στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

– Επικουρία του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και γενικότερα φροντίδα για θέματα πολιτικής προστασίας

– Εισηγήσεις για την υποστήριξη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό κρατικών υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης πολιτικής προστασίας (Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Δασαρχείων κλπ)

– Φροντίδα για συνεχή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών (Η/Υ, ψηφιοποίηση , εκπαίδευση προσωπικού κλπ)

– Εκκαθάριση αρχείων

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στο Διοικητήριο έδρας επί της πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη

 

  1. Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Τάσος Γκιολής:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητάς του

– Εποπτεία, συνεργασία και στήριξη των Προνοιακών Φορέων και Δομών, σύνταξη του «Χάρτη Φορέων και Δομών Πρόνοιας»

– Προώθηση προγραμμάτων κατά των εξαρτήσεων

– Προώθηση της συνεργασίας με προνοιακές δομές δήμων και ΝΠΔΔ, προνοιακές δομές ΝΠΙΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους

– Εισηγήσεις ιδιαίτερα για την υποστήριξη των ΑμεΑ και αδύναμων κοινωνικοοικονομικά ομάδων του πληθυσμού.

– Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Προνοιακού Χαρακτήρα (ΤΕΒΑ κλπ.)

– Εκπροσώπηση Περιφέρειας σε δράσεις, εκδηλώσεις που συνδέονται με τον τομέα ευθύνης

– Οργάνωση και στήριξη εθελοντικών οργανώσεων

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Κόρινθο / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 / γραφεία Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

 

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Γιάννης Μπουντρούκας:

– Eισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας

– Δημιουργική συνεργασία με τα Επιμελητήρια και προώθηση επενδύσεων στην Περιφέρεια

– Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών -ιδιαίτερα- προγραμμάτων, στην κατεύθυνση της στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Εδρα του είναι τα γραφεία των Αναπτυξιακών Οργανισμών της Περιφέρειας στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 37

 

  1. Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Αθλητισμού

– Φροντίδα για τη σύνταξη Χάρτη Αθλητικών Εγκαταστάσεων

– Υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

– Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αθλητικών φορέων, ομάδων, οργανώσεων, φιλάθλων, όπως ορίζει το αθλητικό πνεύμα και ιδεώδες

– Εκπροσώπηση του περιφερειάρχη και της Περιφέρειας σε θεματικά συνέδρια και εκδηλώσεις για την ενίσχυση και προαγωγή του αθλητισμού

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στο Ναύπλιο / Διοικητήριο

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε 6 χωριά της Αργολίδας το πρωί της Κυριακής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, από τις 8πμ έως τις 10πμ, θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στα ακόλουθα χωριά της Αργολίδας: Κουτσοπόδι, Στέρνα,...

Tο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων. Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήµου Ναυπλιέων, έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 11 Δεκεµβρίου,...

Αγανάκτηση για τον ξυλοδαρμό του διαιτητή της ΕΠΣ Αργολίδας – Έμεινε για αρκετά λεπτά αναίσθητος

Αγανάκτηση επικρατεί στην ποδοσφαιρική Αργολίδα για το περιστατικό που συνέβη στο γήπεδο των Μεθάνων το απόγευμα της Τετάρτης 7/12: Μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα...

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε 6 χωριά της Αργολίδας το πρωί της Κυριακής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, από τις 8πμ έως τις 10πμ, θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στα ακόλουθα χωριά της Αργολίδας: Κουτσοπόδι, Στέρνα,...

Tο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων. Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήµου Ναυπλιέων, έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 11 Δεκεµβρίου,...

Αγανάκτηση για τον ξυλοδαρμό του διαιτητή της ΕΠΣ Αργολίδας – Έμεινε για αρκετά λεπτά αναίσθητος

Αγανάκτηση επικρατεί στην ποδοσφαιρική Αργολίδα για το περιστατικό που συνέβη στο γήπεδο των Μεθάνων το απόγευμα της Τετάρτης 7/12: Μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα...

Ο Δημήτρης Καρούντζος υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ένας άνθρωπος με εμπειρία στα αυτοδιοικητικά του Ναυπλίου συμπεριλαμβάνεται στην παράταξη "Όραμα Δημιουργίας" του Δημήτρη Ορφανού και θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές: Πρόκειται...

Πρώτο βραβείο σε φεστιβάλ στη Βραζιλία για τον 15χρονο Αργείτη Θάνο Κορομπόκη

Μια μεγάλη διεθνή διάκριση απέσπασε η γνωστή ταινία του 15χρονου Αργείτη Θάνου Κορομπόκη με τον τίτλο "It’s me": Το βίντεο που πριν από ένα χρόνο...

Άργος: Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για Έλληνες Εβραίους, Πόντιους, Μικρασιάτες

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου, αφιερωμένου στους Έλληνες θύματα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, της Γενοκτονίας των Ποντίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής, έγιναν την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στην...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Μουντιάλ: Δημοσιογράφος πέθανε την ώρα του αγώνα, ο αδερφός του λέει ότι τον απειλούσαν

Ο Aμερικανός δημοσιογράφος Γκραντ Γουόλ κατέρρευσε χθες Παρασκευή, ενώ...

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Ο Χαρίλαος Τρικούπης στη Βουλή, η απονομή του...

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε την Εύα Καϊλή μετά την εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

Πηγή: www.efsyn.gr Ραγδαίες οι εξελίξεις στο εσωτερικό της παράταξης, καθώς...

Ευχαριστήριο του Φώτη Δαμούλου για την επιτυχία της περιφερειακής έκθεσης “Πελοπόννησος Expo”

Ευχαριστήρια επιστολή του Φώτη Δαμούλου, προέδρου του Επιμελητηρίου Αργολίδας Αγαπητές...

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε 6 χωριά της Αργολίδας το πρωί της Κυριακής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, από...

Tο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων....

Ανδριανός: Προχωρά η παραχώρηση της πλατείας του Δικαστικού Μεγάρου στο Δήμο Ναυπλιέων

Ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός έκανε...