Μια υπόθεση διαζυγίου στο Άργος το 1824 (επιμέλεια: Μαρία Βασιλείου)

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ, ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΜΑ

Επιμέλεια: Μαρία Βασιλείου

Βρισκόμαστε στο 1824 όταν η οργάνωση του «Κράτους» στηρίζεται σε Προσωρινές Διοικήσεις με Εκτελεστικό και Βουλευτικό σε αναβρασμό λόγω και των εμφύλιων ταραχών και των πολέμων και με Οργανωτικές Δομές στις Επαρχίες του Κράτους που είτε υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου.

Κατά τα χρόνια αυτά τη δικαιοδοσία για την λύση του γάμου δεν είχε ούτε η εκκλησία ούτε το αρμόδιο δικαστήριο αλλά το Υπουργείο της Θρησκείας.

Η Προσωρινή Διοίκησις/Εκτελεστικότo 1824, λοιπόν, είχε αναθέσει στον κον Νικόλαο Παμπούκη Γενικό Επίτροπο επαρχίας Ναυπλίου εκείνη την εποχή να συνδιασκέπτεται μετά του Αρχιερέως για θέματα διαζυγίων, αφορισμών, χειροτονιών κλπ για τα οποία θα έπρεπε να δίνει λόγο στη Διοίκηση, όπως φαίνεται από την αριθμ. 2961 Διαταγή της Προσωρινής Διοίκησης/Εκτελεστικό Σώμα.

Η Διαταγή υπογεγραμμένη από τους τότε εκπροσώπους του Εκτελεστικού (Πρόεδρο του Εκτελεστικού και τους αντιπροέδρους του) έχει ως εξής:

«Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Το Εκτελεστικόν Σώμα
Διατάσσει
Αριθμός 2961

1ον). Ο κ. Νικηφόρος Παμπούκης διορίζεται Επιστάτης των αφορώντων εις την επαρχίαν Ναυπλίου.

2ον). Ο Επιστάτης υπάλληλος θεωρούμενος της διοικήσεως συνδιασκέπτεται μετά του Αρχιερέως χρέη, ως διαζύγια, αφορισμούς, χειροτονίας κ.λ.π. περί των οποίων δίδει λόγον προς την διοίκησιν.

3ον). Ο Επιστάτης συνάγει τα εισοδήματα της επαρχίας, τα οποία δια του Υπουργείου της Θρησκείας παραδίδονται εις το ΕθνικόνΤαμείον.

4ον). Ο Επιστάτης αναφέρεται περί παντός των αφορώντων τα χρέη του προς το Υπουργείον της Θρησκείας.

5ον). Το Υπουργείον της Θρησκείας να ενεργήση την παρούσαν διαταγήν.

Εν Ναυπλίω τη 21η – 7 – 1824
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παν. Μπότασης
Ιωάννης Κωλέττης
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης». (ΓΑΚ)

Ο Νικηφόρος Παμπούκης ή Μπαμπούκης γεννήθηκε στα Χαλκιάνικα του Δήμου Νωνάκριδος της Επαρχίας Καλαβρύτων. Διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα στο σχολείο της πατρίδας του και αργότερα πήγε στη σχολή του γειτονικής κωμόπολης της Αγίας Βαρβάρας για ανώτερη εκπαίδευση. Στη συνέχεια πήγε στο Άγιο Όρος και στις Κυδωνίες όπου υπήρχε αξιόλογη σχολή και μετά από εξαετείς σπουδές απέκτησε την ιδιότητα του δασκάλου.
Δίδασκε τα ελληνικά γράμματα στην Ύδρα, το Άργος, τον Πόρο και στους σημαντικότερους άνδρες των τόπων αυτών.

Είχε μυηθεί ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας πριν το 1818 και από τότε φρόντιζε να διαδίδει την ιδέα της επανάστασης στους πιο σημαντικούς πολιτικούς της Πελοποννήσου και στους κληρικούς. Ανακαλύφθηκε και καταζητήθηκε από τον Πασά της Τριπολιτσάς, αλλά κατέφυγε στην Ύδρα και από εκεί στην Ιταλία, για να ξεφύγει από τον Πασά που τον κυνηγούσε αδίστακτα. Στην Τοσκάνη συναντήθηκε με τους περίφημους και ανώτερους αποστόλους, τον Τσακάλωφ, τον Αναγνωστόπουλο και τον Δημητρίου.

Όταν ξεκίνησε η επανάσταση επέστρεψε αμέσως και έλαβε ενεργό μέρος υπέρ του αγώνα. Υπηρέτησε ως στρατιώτης και ως δεινός ρήτορας. Πήρε μέρος στις Εθνοσυνελεύσεις, ενώ πήγαινε και στα στρατόπεδα για να παρακινεί τους στρατιώτες εναντίον του Δράμαλη.
Στον πόλεμο έχασε την πλούσια βιβλιοθήκη του και την πατρική του περιουσία. Μετά την επανάσταση επέστρεψε στα γράμματα και ίδρυσε σχολείο στην Ακράτα. Πέθανε πάμφτωχος.

Ήταν αδελφός του Χαράλαμπου Παμπούκη ή Μπαμπούκη δασκάλου επί τουρκοκρατίας στην επαρχία Καραβρύτων μέχρι το 1835-6, που μετατέθηκε στην Πάτρα όπου διορίζεται σχολάρχης και στη συνέχεια το 1845 στο Ναύπλιο ως καθηγητής του πρώτου Γυμνασίου του ελεύθερου κράτους και κατόπιν ως Γυμνασιάρχης αυτού μέχρι τον θάνατό του.

Ο Επιστάτης της επαρχίας Ναυπλίου για να διερευνήσει την υπόθεση λύσης του γάμου μεταξύ του Γεωργίου Χρυσικού Αργείου και της θυγατέρας Θανάση Γιαμά Αικατερίνας απευθύνθηκε στον πρωτόπαπα και επίτροπο Άργους Νικόλαο, ο οποίος προσπάθησε- παρά τις καταγγελίες σε βάρος του Γεωργίου Χρυσικού ως μέθυσου και ψεύτη που έφαγε την περιουσία της γυναίκας του- να συμβιβάσει τα δύο μέρη αλλά απέτυχε…. όπως προκύπτει από το έγγραφό του προς τον Νικηφόρο Παμπούκη:

«Προς τον σοφολογιότατον κύριον Νικηφόρον Παμπούκην, Γενικόν Επίτροπον της επαρχίας Ναυπλίου.

Γεώργιός τις Χρυσικού, Αργείος, ενυμφεύθη προ χρόνων την θυγατέρα του Θανάση Γιαμά ονόματι Αικατερίναν. Αυτός αντί να πολιτευθή κατά τους θείους και ιερούς νόμους, ζη ασώτως, κατέφαγε την προίκα της γυναικός του, την υβρίζει καθημέραν με τα πλέον δύσφημα ονόματα, είναι ψεύστης, εις άκρον μέθυσος, είναι τερζής (ράπτης) και αφού, ή πατριώται, ή αλλοδαποί άνθρωποι πηγαίνουν τα φορέματά τους δια να τα ράψη εκείνος τα πωλή. Τούτο εξακολουθεί συνεχώς προς όσους δεν το ηξεύρουν και ένεκα τούτου είναι ηγανακτησμένοι οι άνθρωποι, διότι τους πωλή τα φορέματά των. Εξεγύμνωσαν και εκείνον και τη γυναίκα του και το σπίτι του δια τα ρηθείσας καταχρήσεις του ζημίωσαν και τον πενθερόν του, έως 800 γρόσια. Αι κατά μέρος κακίαι του είναι πολλαί. Πολλάκις τον εσυμβούλευσαν και οι επιστατοδημογέροντες, και το ιερατείον, ή να παύση των τοιούτων καταχρήσεων ή θα χωρισθή από την γυναίκα του. Αυτός παντελώς δεν εισήκουσε.
Εγώ διορισθείς παρά της σοφολογιότητάς Σας, να θεωρήσω αυτήν την υπόθεσιν, μετεχειρίσθην παντοίους τρόπους δια να τους συμβιβάσω, πλην εστάθη αδύνατον, καθότι η γυνή εξομολογηθείσα προς εμέ ζητεί το διαζύγιον, δια τας υπερβολικάς αχρειότητας και κακίας του. Αν όμως τουναντίον, δεν διαλυθώσι, με είπεν η γυνή, ότι έχει ν’ ακολουθήση αφεύκτως δυοίν θάτερον, ή θα φαρμακίση, ή θα πνιγή μόνη της.
Αυτά γινώσκων ως εκκλησιαστικός επίτροπος, καθυποβάλλω υπ’ όψιν της σοφολογιότητάς Σας, δια να αναφερθώσι προς το Σον Υπουργείον της θρησκείας, να διατάξη το συμφερώτερον. Μένω.

Τη 13η Οκτωβρίου 1824
Εν Ναυπλίω
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρωτοπαπάς, και επίτροπος Άργους». (ΓΑΚ)

Ο Νικόλαος Παμπούκης ως Επιστάτης συνέταξε έγγραφο την ίδια ημέρα προς το Υπουργείο της Θρησκείας, ζητώντας να εκδοθεί το διαζύγιο σε βάρος του Γεωργίου Χρυσικού:

«Προς τον Σον Υπουργείον της Θρησκείας.

Κατά την Σην επιταγήν του Υπουργείου τούτου, έστειλα προς τον επίτροπον Άργους, πρωτόπαπαν, κύριον Νικόλαον και εξετάσας αυτός την διαφοράν παρόντων και των δύο μερών, του δε Γεωργίου Χρυσικού και του Αθανασίου Γιαμά, μετά της θυγατρός του, τον μεν Γεώργιον Χρυσικόν, γαμβρόν του Αθανασίου, εύρεν ένοχον και υπεύθυνον πάσης πολιτικής και εκκλησιαστικής παιδείας, δια τας αταξίας και τας παρανομίας του τον δε Αθανάσιον μετά της θυγατρός του Αικατερίνης, και πάντα λόγον αθώους και δικαίως αιτούντας το διαζύγιον, κατά την εσώκλειστον αναφοράν του ιδίου επιτρόπου και πνευματικού. Όθεν καθυποβάλλων την υπόθεσιν ταύτην υπ’ όψιν του Σου υπουργείου τούτου, και καθ’ όν τρόπον εγκριθή γενέσθω το συμφερώτερον.

13 Οκτωβρίου 1824
Εν Ναυπλίω
Ο Επιστάτης της επαρχίας
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ». (ΓΑΚ)

Επιμέλεια κειμένου: Μαρία Βασιλείου

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Οι έμποροι του Ναυπλίου τίμησαν την εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Μονή

Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, στο μοναστήρι της Αγίας Μονής Ζωοδόχου Πηγής Ναυπλίου με την παρουσία πολλών...

Η γέφυρα της Νέας Κίου – Τεχνική και αισθητική (γράφει ο Πέτρος Θωμόπουλος)

Γράφει ο Πέτρος Θωμόπουλος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Άργους - Μυκηνών επικεφαλής της παράταξης "Πάμε αλλιώς" Ένα έργο θα πρέπει να πληροί δύο βασικές προϋποθέσεις, αφενός να καλύπτει...

Εβδομάδα εορτασμού του Αγίου Λουκά στα Λευκάκια – Παρών και ο αρχιεπίσκοπος, ομιλία Τσιόδρα

Την Κυριακή 11 Ιουνίου εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Λουκά του ιατρού και η Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος έχει προγραμματίσει για μία εβδομάδα (από τις...

Οι έμποροι του Ναυπλίου τίμησαν την εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Μονή

Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, στο μοναστήρι της Αγίας Μονής Ζωοδόχου Πηγής Ναυπλίου με την παρουσία πολλών...

Η γέφυρα της Νέας Κίου – Τεχνική και αισθητική (γράφει ο Πέτρος Θωμόπουλος)

Γράφει ο Πέτρος Θωμόπουλος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Άργους - Μυκηνών επικεφαλής της παράταξης "Πάμε αλλιώς" Ένα έργο θα πρέπει να πληροί δύο βασικές προϋποθέσεις, αφενός να καλύπτει...

Εβδομάδα εορτασμού του Αγίου Λουκά στα Λευκάκια – Παρών και ο αρχιεπίσκοπος, ομιλία Τσιόδρα

Την Κυριακή 11 Ιουνίου εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Λουκά του ιατρού και η Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος έχει προγραμματίσει για μία εβδομάδα (από τις...

Τις θυμάστε; 20 τηλεκάρτες με εικόνες από την Αργολίδα

του Γιώργου Νικολόπουλου To 1992, λίγα χρόνια πριν ξεκινήσει μαζικά η χρήση των κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα, στους δρόμους και τις πλατείες τοποθετήθηκαν τα καρτοτηλέφωνα...

Τις θυμάστε; 20 τηλεκάρτες με εικόνες από την Αργολίδα

του Γιώργου Νικολόπουλου To 1992, λίγα χρόνια πριν ξεκινήσει μαζικά η χρήση των κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα, στους δρόμους και τις πλατείες τοποθετήθηκαν τα καρτοτηλέφωνα...

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην κοινοτάρχη Δημητρίου Λαμπρόπουλου

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην προέδρου της Κοινότητας Δημητρίου Λαμπρόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία...

Τρίτη θέση στην Ελλάδα για την Προεθνική ομάδα Κ-16 της Αργολίδας – Συγχαρητήρια από την ΕΠΣΑ

Ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΠΣ Αργολίδας θέλουν να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του συγκροτήματος...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Οι έμποροι του Ναυπλίου τίμησαν την εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Μονή

Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας...

Πέθανε ο αθλητικογράφος Γιώργος Γεωργίου

Έφυγε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιουνίου από τη...

Η γέφυρα της Νέας Κίου – Τεχνική και αισθητική (γράφει ο Πέτρος Θωμόπουλος)

Γράφει ο Πέτρος Θωμόπουλος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Άργους - Μυκηνών επικεφαλής...

Τις θυμάστε; 20 τηλεκάρτες με εικόνες από την Αργολίδα

του Γιώργου Νικολόπουλου To 1992, λίγα χρόνια πριν ξεκινήσει μαζικά...

Παρουσίαση στο Ναύπλιο του βιβλίου της Μαρίας Βελιώτη-Γεωργοπούλου

Το Σωματείο "Φίλοι των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ)...

Δευτέρα 5 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Oδυσσέας Ανδρούτσος, ο Πόλεμος των έξι ημερών, η...