Επίδαυρος: Ο γενέθλιος τόπος του ελληνικού συνταγματισμού (του Γιώργου Γαλανόπουλου)

του Γιώργου Γαλανόπουλου, δικηγόρου, υπ. διδάκτορα Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πλατεία της Α’ Εθνοσυνέλευσης στη Νέα Επίδαυρο η εκδήλωση του Δήμου με θέμα «Το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα της Επιδαύρου».

Ομιλητές της επετειακής αυτής εκδήλωσης ήταν οι διακεκριμένοι καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου, κ.κ. Σπύρος Βλαχόπουλος και Ξενοφών Κοντιάδης, οι οποίοι ανέδειξαν με τις εισηγήσεις τους τόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρώτου καταστατικού χάρτη της χώρας όσο και τις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώθηκε.

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου, ή ορθότερα το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Επιδαύρου», όπως ονομάστηκε για να μην προκαλέσει την αντίδραση των ευρωπαϊκών μοναρχιών και της Ιεράς Συμμαχίας, δεν δημιουργήθηκε εική και ως έτυχε. Η επιρροή των μεγάλων επαναστάσεων του 18ου αιώνα υπήρξε καθοριστική. Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1787), η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Πολίτη (1791), η Γαλλική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1789) καθώς και τα τρία Γαλλικά Συντάγματα του 1791, του 1793 και του 1795εν πολλοίς «μετακένωσαν»το πνεύμα του διαφωτισμού, του φιλελευθερισμού και του συνταγματισμού. Εξίσου σημαντικά κείμενα, όπως το Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα Φεραίου και η Ελληνική Νομαρχία του Ανωνύμου Έλληνος, ταλεγόμενα «τοπικά» Πολιτεύματα, δηλαδή ο Οργανισμός της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, η Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος και ο Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας, συντέλεσαν ουσιωδώς μέσα από μία μακρά περίοδο ιστορικής ζύμωσης στη διαμόρφωση της συνταγματικής σκέψης των επαναστατημένων Ελλήνων.

Όπως άλλωστε αναφέρεται και στην περίφημη Διακήρυξη της Εθνικής Συνελεύσεως (Επίδαυρος, 15 Ιανουαρίου 1822) «ὅτε αἱ ἐναντίαι περιστάσεις ἤρχισαν νὰ ἐξομαλίζωνται, ἀπεφασίσαμεν ἢ μᾶλλον ἠναγκάσθημεν νὰ ὀργανίσωμεν καὶ Σύνταγμα πολιτικὸν τῆς Ἑλλάδος· καὶ πρῶτον μὲ νκατὰ μέρος, οἷον τὸ τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος, τὸ τῆ ςΔυτικῆς Χέρσου Ἑλλάδος, τὸτῆς Πελοποννήσου, τὸτῶν νήσων κ.τ.λ. Ἀλλ’ ἐπειδὴ ταῦτα ἀπέβλεπαν μᾶλλον τὰς μερικωτέρας σχέσεις, καθ’ ἂς ἑκάστη τῶν εἰρημένων ἐπαρχιῶν καὶ νήσων ὤφειλε νὰ διαταχθῇ καὶ διοικηθῇ, διὰ τοῦτο ἦτον ἀνάγκη πᾶσα ἑπομένως νὰ γενῇ καὶ ἓν ἄλλο γενικὸν προσωρινὸν πολίτευμα εἰςὅλατὰ πράγματα καὶ εἰς ὅλας τὰς ἐσωτερικὰς καὶ ἐξωτερικὰς σχέσεις τῆ ςἙλλάδος ἐπεκτεινόμενον. Πρὸς τούτου τὴν κατασκευὴν κα ὶσύνταξιν αἱ κατὰ μέρος ἐπαρχίαι καὶ νῆσοι ἔπεμψαντοὺς πληρεξουσίους παραστάτας των· οὗτοι λοιπὸν ἐν Ἐθνικῇ Συνελεύσει σκεφθέντες καὶ μελετήσαντες ἱκανῶς περὶτῶν κοινῶν πραγμάτων, ὠργάνισαν μίαν προσωρινὴν Διοίκησιν, καθ’ ἢν ἡ Ἑλλὰς ἅπασα μέλλει νὰ κυβερνηθῇ ἐφεξῆς. Ταύτην, καὶ ἁπλῶς μὲν ὡς ἐπὶ τῆς βάσεως τοῦ δικαίου καὶ τῶν ὀρθῶν νόμων ἐστηριγμένην, καὶ ἐν μέρει δὲ καθὸ ὠργανισμένην κοινὴ τῶν Ἑλλήνων γνώμη, ὀφείλουσιν ὅλοι οἱ λαοὶ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος ν’ ἀναγνωρίζωσι μόνην ἔννομον καὶ ἐθνικὴν διοίκησιν, ἀναλόγως προσφερόμενοι».

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου περιείχε ορισμένες διατάξεις σχετικές με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ιδιοκτησία, τιμή, ασφάλεια, θρησκευτική ελευθερία κ.α.). Αναφορικά με το οργανωτικό μέρος, καθιέρωνε την αντιπροσωπευτική αρχή καθώς επίσης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η «Διοίκησις» ήταν ανατεθειμένη σε δύο όργανα, το «Βουλευτικό» και το «Εκτελεστικό», ενώ τη δικαστική εξουσία ασκούσαν τα «Κριτήρια» (Δικαστήρια). Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ακριβώς η απουσία ενός μονοπρόσωπου οργάνου που να ασκεί καθήκοντα αρχηγού του κράτους και αρχηγού της εκτελεστικής εξουσίας. Τούτο επεξηγεί γλαφυρά στις σημειώσεις του επί του Συντάγματος της Επιδαύρου ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος τάσσεται αναφανδόν υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Κατά τον Έλληνα διαφωτιστή «ἡ πολιτεία τῆς Ἐλλάδος βασιλέα δὲνἔχει, οὐδὲ δύναται νὰ ἔχῃ, μὴν ἔχουσα ἱκανὴν χρηματικὴν δύναμιν νὰ τρέφῃ βασιλικὴν αὐλήν» (Α. Κοραής, Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, Εισαγωγή – Επιμέλεια Π. Κιτρομηλίδη, 2018, 159).

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου, ως προϊόν της ιστορίας, λειτούργησε κυρίως παιδαγωγικά στη συνείδηση των Ελλήνων.Παρά το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε στην ολότητά του, δεν έπαψε να αποτελεί μία σπουδαία πολιτισμική κατάκτηση που σημάδεψε εν τη γενέσει του το νεότερο ελληνικό κράτος. Το προοίμιο του Συντάγματος της Επιδαύρου συνοψίζει με τον πιο εμβληματικότρόπο την ανάγκη δημιουργίας μίας ανεξάρτητης και συντεταγμένης πολιτείας αφήνοντας ανεξίτηλο το ιδεολογικό στίγμα της Παλιγγενεσίας: «Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό την φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά των νομίμων παραστατών του, εις Εθνικήν, συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν…».

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

28 Μαΐου 1918: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην Αργολίδα, η πολύνεκρη έκρηξη στο Κεφαλάρι

Φωτογραφία από γιορτή στην Παναγία την Κεφαλαριώτισσα, πριν από το 1904.  Αν το 1918 υπήρχαν κάμερες και τηλεοπτικά κανάλια, για εβδομάδες το πρώτο θέμα στα...

Γνωριμία μικρών και μεγάλων με τον υγρότοπο Ναυπλίου-Νέας Κίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), το απόγευμα του Σαββάτου 27/5 διοργανώθηκα δράση με στόχο την προβολή και προστασία του Υγρότοπου Ναυπλίου-Νέας...

Ο Αναστάσιος Δρούγκας υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ο Αναστάσιος Δρούγκας, αστυνομικός από Μάνεση, θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ναυπλιέων με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

28 Μαΐου 1918: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην Αργολίδα, η πολύνεκρη έκρηξη στο Κεφαλάρι

Φωτογραφία από γιορτή στην Παναγία την Κεφαλαριώτισσα, πριν από το 1904.  Αν το 1918 υπήρχαν κάμερες και τηλεοπτικά κανάλια, για εβδομάδες το πρώτο θέμα στα...

Γνωριμία μικρών και μεγάλων με τον υγρότοπο Ναυπλίου-Νέας Κίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), το απόγευμα του Σαββάτου 27/5 διοργανώθηκα δράση με στόχο την προβολή και προστασία του Υγρότοπου Ναυπλίου-Νέας...

Ο Αναστάσιος Δρούγκας υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ο Αναστάσιος Δρούγκας, αστυνομικός από Μάνεση, θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ναυπλιέων με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

Εκλέχθηκε βουλευτής ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης

  Ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας. Την έδρα στην Α΄ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κρατήσει ο...

Εκλέχθηκε βουλευτής ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης

  Ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας. Την έδρα στην Α΄ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κρατήσει ο...

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ναυπλίου απαντά με σκληρή γλώσσα στον Κωστούρο

Ανακοίνωση κατά του δημάρχου Ναυπλιέων Δ. Κωστούρου, σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. εξέδωσε το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΟΜ Ναυπλίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο τίτλος της...

Ο Δημήτρης Διαλιάτσης υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ο Δημήτρης Διαλιάτσης, συνταξιούχος του ΙΚΑ, θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ναυπλιέων με το "Όραμα Δημιουργίας" του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

O Στέλιος Περράκης επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θράκης – Συγχαρητήρια από τον δήμαρχο Ναυπλιέων

Θερμά συγχαρητήρια απέστειλε ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος, στον...

Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο στην Αργολίδα

• Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 27/5, σε κοινότητα...

Ο Ανδριανός στις Λίμνες, στην επέτειο της εκτέλεσης 88 Ελλήνων από τα γερμανικά στρατεύματα

Ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός παρέστη...

Ο βουλευτής Γιώργος Γαβρήλος στο ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες των Λιμνών

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, παραβρέθηκε στο...

Κυριακή 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και...

28 Μαΐου 1918: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην Αργολίδα, η πολύνεκρη έκρηξη στο Κεφαλάρι

Φωτογραφία από γιορτή στην Παναγία την Κεφαλαριώτισσα, πριν από...

Ευχαριστήρια ανακοίνωση από την Ε.Π.Σ. Αργολίδας

Ευχαριστήρια ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας Ο πρόεδρος...