Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Άργους-Μυκηνών – Οι αρμοδιότητές τους

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος όρισε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας Αθανασόπουλο Ιωάννη, Κρίγγο Δημήτριο, Οικονόμου Θεόδωρο, Πετσέλη Χρήστο, Σπανού Σπυριδούλα, Τάγκαλη Βασίλη, Τζαβέλλα Βαγγέλη, Ρέσκο Μάριο και Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη, ως αντιδημάρχους.

Η θητεία τους θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου2021 μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2022 και τους μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 

1ον Στον κ.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

 • Λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου.

 

2ον Στον κ. ΚΡΙΓΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
 • Έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Πολεοδομικών εφαρμογών.
 • Ελέγχου κατασκευών – αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων.
 • Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών.
 • Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους.
 • Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Κτηματολογίου.
 • Εποπτείας λειτουργίας Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων.
 • Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.

 

3ον Στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

 • Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων καθαριότητας.
 • Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
 • Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
 • Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Θεμάτων περιβάλλοντος.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα.
 • Εποπτείας Δημοτικών χώρων – βλάβες και συντονισμός αποκατάσταση αυτών.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Λυρκείας και την πρώην Κοινότητα Αλέας.

 

4ον Στον κ. ΠΕΤΣΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ

 • Λειτουργίας Δημοτικού Φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
 • Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Λειτουργίας του τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Λειτουργίας των Γραφείων α) φυτικής παραγωγής, β) ζωϊκής παραγωγής και γ) Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
 • Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.
 • Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών.

 

5ον Στην κα. ΣΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
 • Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.
 • Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου πλην αυτών της καθαριότητας.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων.
 • Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο.

 

6ον Στον κ. ΤΑΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΗ

 • Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.
 • Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

7ον Στον κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗ

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Συνεργασία με πολιτιστικούς – καλλιτεχνικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Άργους Μυκηνών.
 • Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
 • Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.
 • Συμβουλίου Νέων.
 • Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών.
 • Επίβλεψη, εποπτεία νομικών θεμάτων σχετικά με τον Δήμο.
 • Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Κολιαλέξη και κληροδοτημάτων.

 

8ον Στον κ. ΡΕΣΚΟ ΜΑΡΙΟ

 • Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.
 • Λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Συντήρησης πρασίνου και κήπων.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο.
 • Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άργους.
 • Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών Γηπέδων.
 • Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών τουριστικών μονάδων.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου.

 

9ον ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 • Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ.
 • Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
 • Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου.
 • Λειτουργίας των Γραφείων α) Εισφορών – Τελών – Φόρων, β) Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων και γ) Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Εποπτεία λειτουργίας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Β. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκαβούνο Νικόλαο ως εξής:

 • Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο.

 

Γ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:

 • Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.
 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
 • Κοινωνική Πρόνοια.
 • Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
 • Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.
 • Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.

 

Δ. Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Κρίγγος Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κρίγγου Δημήτριου, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης.

Ε. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης και Ρέσκος Μάριος, θα είναι άμμισθοι.

 

Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα προταθούν από τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών κ. Καμπόσο Δημήτριο για τις θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου οι εξής:

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  
Πρόεδρος:Δελής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:Καραχάλιος Γεώργιος
ΝΠΙΔ ΚΕΔΑΜ
  
Πρόεδρος:Σκούφης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος:Δήμα – Πετροπούλου Ελισάβετ
ΔΕΥΑΑΡΜ
  
Πρόεδρος:Διολίτσης Πέτρος
Αντιπρόεδρος:Γκαβούνος Νικόλαος
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
  
Πρόεδρος:Ιωάννου Ζαχαρίας
Αντιπρόεδρος:Μπέζας Γεώργιος
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  
Πρόεδρος:Μποζιονέλος Τρύφωνας
Αντιπρόεδρος:Χατζηγεωργίου Ηλίας
ΑΡΓΩ Α.Ε.
  
Πρόεδρος:Νώτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Σαρρής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Δούρος Παναγιώτης
Δ/νων Σύμβ.:Τριγώνης Δημήτριος

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Αργοναύτης και Παναργειακός αγωνίστηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό

Με την παρουσία πλήθους κόσμου στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Κίου, έγινε το βράδυ της Τετάρτης 21/2 ο φιλικός φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ...

Οδηγίες για την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους από το Δήμο Άργους-Μυκηνών

Οδηγίες για καθαριότητα από Δήμο Άργους Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Άργους-Μυκηνών εξέδωσε πόστερ με γενικές οδηγίες σχετικές με την καθαρότητα στους δημοτικούς χώρους.  Δεν πετάμε...

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος Ζητείται φαρμακοποιός, βοηθός φαρμακοποιού ή απόφοιτος θετικών επιστημών & επιστημών Υγείας για πλήρη ή μερική απασχόληση σε φαρμακείο του...

Αργοναύτης και Παναργειακός αγωνίστηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό

Με την παρουσία πλήθους κόσμου στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Κίου, έγινε το βράδυ της Τετάρτης 21/2 ο φιλικός φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ...

Οδηγίες για την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους από το Δήμο Άργους-Μυκηνών

Οδηγίες για καθαριότητα από Δήμο Άργους Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Άργους-Μυκηνών εξέδωσε πόστερ με γενικές οδηγίες σχετικές με την καθαρότητα στους δημοτικούς χώρους.  Δεν πετάμε...

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος Ζητείται φαρμακοποιός, βοηθός φαρμακοποιού ή απόφοιτος θετικών επιστημών & επιστημών Υγείας για πλήρη ή μερική απασχόληση σε φαρμακείο του...

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού

πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του «Αργείτικου Καρναβαλιού 2024» παρουσίασαν ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Μπουλούκος το...

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού

πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του «Αργείτικου Καρναβαλιού 2024» παρουσίασαν ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Μπουλούκος το...

Παρουσίαση προγραμμάτων για επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο Αργολίδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αργολίδας και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στην αίθουσα...

Η Βιοκαρπός Α.Ε. στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Υπάλληλο Γραφείου

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας βιολογικών φρούτων και λαχανικών, με έδρα της στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Υπάλληλο...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Κύριος αναλαμβάνει επιστασία και συντήρηση σε βίλες στην Αργολίδα

Κύριος αναλαμβάνει επιστασία και συντήρηση σε βίλες στην περιοχή...

Αργοναύτης και Παναργειακός αγωνίστηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό

Με την παρουσία πλήθους κόσμου στις κερκίδες του κλειστού...

Οδηγίες για την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους από το Δήμο Άργους-Μυκηνών

Οδηγίες για καθαριότητα από Δήμο Άργους Η Υπηρεσία Καθαριότητας του...

Άργος: Ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο σύλλογος “Ελληνική Παράδοση”

Άργος αιμοδοσία Ελληνική Παράδοση Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, από τις...

Πωλείται διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 120 τμ, στο Άργος (εικόνες)

Πωλείται διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 120 τ.μ., σε κεντρικό...

Νέα Αριστερά: Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Συνάντηση στη Βουλή είχαν το απόγευμα της Τετάρτης 29/2...