Πουλάς στη Βουλή: Nα φύγουν άμεσα οι κεραίες τηλεφωνίας πλησίον του 3ου Δημοτικού Άργους

Την άμεση απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή όπου βρίσκεται το κτίριο που στεγάζεται το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής του Ν. Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς.

Ειδικότερα, στο κείμενο της ερώτησης ο κ. Πουλάς αναφέρει τα εξής: «Κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη δύο «καμουφλαρισμένων» κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην κεραμοσκεπή κτιρίου, άμεσα γειτνιάζοντοςμε το σχολείο. Οι κεραίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το κτίριο του σχολείου, «καμουφλαρισμένες» εντός σωλήνων εξαερισμού. Για την ύπαρξη τους δεν είχε ενημερωθεί κανείς ούτε από το προσωπικό του σχολείου, ούτε από τους περίοικους. Μετά την ενημέρωση από τον Διευθυντή και αφού ερευνήσαμε σχετικώς το θέμα, σας αναφέρουμε τα εξής:

  1. Οι εν λόγω κεραίες έχουν αδειοδοτηθεί με την υπ’ αριθμ. 6751/Φ610/ 23-09-2011 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): Χορήγηση, στην Εταιρεία “ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών”, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΔΥΤΙΚΟ ΑΡΓΟΣ (1101128)
  2. Με βάσει την απόφαση προκύπτει ότι αδειοδοτήθηκαν με τον Ν. 3431/2006

ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 31 παρ.10 : « Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των  τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών» αλλά και στο ίδιο άρθρο στην παρ. 21 : « Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσειςβρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων καινοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί τωνανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματοςέξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.»

Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων γεγονός που σημαίνει ότι στην ουσία  οι κεραίες βρίσκονται «εντός» του σχολείου.

  1. Στην παράγραφο 2 της ως άνω απόφασης στο τμήμα όπου ορίζεται το αντικείμενο της άδειας αναφέρονται τα εξής: « Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτωντων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών,δικτυωμάτων κ.λ.π.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικώνσημάτων,………… κλπ.»

Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν πυλώνες ή ιστοί αλλά οι κεραίες έχουν τεχνηέντως και επιμελώς τοποθετηθεί εντός σωλήνων εξαερισμού ώστε να «καμουφλαριστούν» και να μην γίνονται αντιληπτοί από το ευρύ κοινό.

  1. Στην παράγραφο 2 της ως άνω απόφασης στο τμήμα όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας αναφέρονται τα εξής: « Κάθε Κάτοχος Άδειας Κατασκευής Κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη, ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής κεραίας και ο αριθμός της θέσης αυτής, όπως αναφέρεται στην άδεια του Κατόχου».

Στην προκειμένη περίπτωση ουδεμία πινακίδα υφίσταται. 

  1. Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών, που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.Αναζητήσαμε διαδικτυακά την σχετική άδεια, αλλά στην αναζήτηση  των νομιμοποιητικών της εγγράφων της, είχε αναρτηθεί μόνο η απόφαση της άδειας,  ενώ για τα υπόλοιπα    δικαιολογητικά (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  &  Γνωμάτευση ΥΠΑ) αναφέρονται μόνο οι αριθμοί πρωτοκόλλου.

Ως εκ τούτου δεν είχαμε την δυνατότητα  να ελέγξουμε εάν είχε ληφθεί υπόψη η άμεση γειτνίαση με το σχολείο.

  1. Στην ίδια Ενημερωτική Πύλη (keraies.eett.gr) υπάρχουν τα αποτελέσματα δύο επιτόπιων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για την εν λόγω εγκατάσταση, μία από την ίδια την ΕΕΤΤ στις 08/10/2013 και μία από την εταιρία ALFA Measurements στις 21/08/2018.

Στα εισαγωγικά σημειώματα των δύο μετρήσεων και συγκεκριμένα στην ενότητα «Περιγραφή Σταθμού» δεν γίνεται καμία αναφορά  στην άμεση γειτνίαση με το σχολείο, ούτεστο ότι είναι τοποθετημένες εντός σωλήνων, παρόλο που απεικονίζονται ευκρινώς στις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στην Πύλη. Όπως ενημερωθήκαμε από τον Διευθυντή και το προσωπικό του σχολείου ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από Υπηρεσία του Δημοσίου ή Ιδιωτική εταιρία για την διενέργεια  μετρήσεων. Εντούτοις, στα αποτελέσματα τους και οι δύο επιτόπιες μετρήσεις αναφέρουν σημεία μέτρησης εντός του σχολικού χώρου : « α. Στο γήπεδο βόλεϊ εντός του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους……… β. Μπροστά από το αίθριο της αίθουσας Ε1 εντός του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους ………  γ. Επί του εδάφους, στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους»

Από τα ως άνω συνάγεται ευλόγως ότι είτε οι μετρήσεις είναι ψευδής είτε διενεργήθηκαν με παράνομη είσοδο σε δημόσιο σχολικό χώρο.

  1. Τέλος, τόσο στην Ενημερωτική Πύλη (keraies.eett.gr) όσο και στο κείμενο της άδειας αναφέρονται οι χωρικές συντεταγμένες του σταθμού, δηλ. το γεωγραφικό μήκος & πλάτος του.

Όταν ζητήθηκε από Τοπογράφο Μηχανικό της περιοχής η εύρεση του συγκεκριμένου στίγματος, μας ανέφερε ότι αντιστοιχεί σε άλλο σημείο, που βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 80 μέτρων Δυτικώς από το πραγματικό σημείο εγκατάστασης, και συγκεκριμένα στην πλαγιά του βουνού.

 

Με βάσει τα παραπάνω και επειδή το θέμα της τοποθέτησης κεραιών πλησίον σχολικών κτιρίων και μάλιστα υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο  γιατί αφορά στην υγεία μικρών παιδιών αλλά και του προσωπικού του σχολείου, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την απομάκρυνση τωνόπως φαίνεται παράνομα τοποθετημένων κεραιών από το άμεσα γειτνιάζον κτίριο με  το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, όπως ζητεί τόσο η τοπική κοινωνία όσο και ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου;
  2. Με ποιες νομοθετικές παρεμβάσεις προτίθεστε να αντιμετωπίσετε ανάλογα φαινόμενα «συγκάλυψης» κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε να μην είναι εμφανείς και μη επαρκούς ελέγχου στις αδειοδοτήσειςτους, ώστε να προστατεύεται η υγεία των πολιτών και ειδικά των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων;»
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Η ΠΑΕ Παναργειακός είναι γεγονός!

Η ΠΑΕ Παναργειακός είναι γεγονός! Μια ιστορική ημέρα ήταν η Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 για τον Παναργειακό... Έπειτα από 32 χρόνια ξαναγεννήθηκε  η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη...

Πένθος στην ορεινή Αργολίδα για τον ιερέα Δημήτριο Τσετσένη

Πένθος στην ορεινή Αργολίδα για τον ιερέα Δημήτριο Τσετσένη Πένθος επικρατεί στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αλέας του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την εκδημία του πρεσβύτερου...

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας  Το Επιμελητήριο Αργολίδας στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων - μελών του, διοργανώνει δύο...

Η ΠΑΕ Παναργειακός είναι γεγονός!

Η ΠΑΕ Παναργειακός είναι γεγονός! Μια ιστορική ημέρα ήταν η Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 για τον Παναργειακό... Έπειτα από 32 χρόνια ξαναγεννήθηκε  η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη...

Πένθος στην ορεινή Αργολίδα για τον ιερέα Δημήτριο Τσετσένη

Πένθος στην ορεινή Αργολίδα για τον ιερέα Δημήτριο Τσετσένη Πένθος επικρατεί στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αλέας του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την εκδημία του πρεσβύτερου...

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας  Το Επιμελητήριο Αργολίδας στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων - μελών του, διοργανώνει δύο...

Δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών

ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του ανταποδοτικού...

Δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών

ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του ανταποδοτικού...

Αυξημένη επιφυλακή για πιθανές πυρκαγιές στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

  Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιεύει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, ο νομός Αργολίδας...

Ευχαριστήρια επιστολή στο προσωπικό του νοσοκομείου Άργους

Ευχαριστήρια επιστολή της κας Μαρίνας Μπάρμπα Το να ευχαριστήσω τους γιατρούς το νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου είναι το λιγότερο. Στους ανθρώπους του νοσοκομείου...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Η ΠΑΕ Παναργειακός είναι γεγονός!

Η ΠΑΕ Παναργειακός είναι γεγονός! Μια ιστορική ημέρα ήταν η...

Πένθος στην ορεινή Αργολίδα για τον ιερέα Δημήτριο Τσετσένη

Πένθος στην ορεινή Αργολίδα για τον ιερέα Δημήτριο Τσετσένη Πένθος...

Αφηγήσεις “μαύρων παραμυθιών” από φοιτητές του ΤΘΣ Ναυπλίου

Αφηγήσεις "μαύρων παραμυθιών" από φοιτητές του ΤΘΣ Ναυπλίου Τη Δευτέρα...

YΠAAT: Δεν αποζημιώνονται τα πυρηνόκαρπα από τη χαλαζόπτωση στα Πυργιώτικα

Απάντηση σε Ανδριανό από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την...

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας  Το Επιμελητήριο Αργολίδας...

Δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών

ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών Έπειτα από απόφαση του...