Τα 9 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων

 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου (7.30 μμ) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο Περί αποδοχής της επιχορήγησης ύψους 150.000,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

 

ΘΕΜΑ 2ο Περί συζήτησης αιτήσεως Δημ.Συμβούλων με θέμα «προβλήματα σχολικών μονάδων».

 

ΘΕΜΑ 3ο Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος: Οίκος Ευγηρίας-Πρόνοια Μαρίας Κ.Ράδου.

 

ΘΕΜΑ 4ο Περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

ΘΕΜΑ 5ο Περί υπόδειξης φορέων για τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ναυπλιέων.

 

ΘΕΜΑ 6ο Περί συγκρότησης επιτροπής αρμόδιας για θέματα ΑμεΑ.

 

ΘΕΜΑ 7ο Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, κατόπιν εισηγήσεως.

 

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης παράτασης ή μη του συμφωνητικού μίσθωσης του χειμερινού κινηματογράφου.

 

ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη