Δήμος Άργους για ανεμογεννήτριες Αχλαδοκάμπου: Τα έσοδα σχεδόν ισοσκελισμένα με τα έξοδα…

 

Με ανακοίνωση ο Δήμος Άργους – Μυκηνών αναφέρει ότι τα έσοδα από τις ανεμογεννήτριες του Αχλαδοκάμπου είναι σχεδόν ισοσκελισμένα με τα έξοδα (80% αυτών προβλέπει ο νόμος να αποδίδεται για την Κοινότητα):

 

Από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους Μυκηνών προκύπτει ξεκάθαρα πως τα έσοδα της ΑΠΕ είναι σχεδόν ισοσκελισμένα με τα έξοδα (80% αυτών προβλέπει ο νόμος να αποδίδεται για την Κοινότητα Αχλαδοκάμπου). Προς τι λοιπόν το βαρύγδουπο ερώτημα κύριοι της αντιπολίτευσης;; Προσπαθείτε να δηλώσετε την παρουσία σας όταν όλο το προηγούμενο διάστημα ήσασταν σε μεγάλα ζητήματα που αφορούσαν την πρόοδο του τόπου μας απόντες ή αρνητικοί!

 

Θα σας απαντάμε λοιπόν πάντα με έγγραφα και αποδείξεις. Η πολιτική ανυπαρξία του κ. Νικητόπουλου τον οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις και ερωτήματα καφενειακών συζητήσεων. Σας συνιστούμε να είστε ψυχραιμότεροι και προσεκτικότεροι.

 

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους Μυκηνών:

 

 

 

 

2 σχόλια

 1. που είναι η έκθεση αυτή θέλουμε ………………5. Οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, ήτοι έως 31.03 κάθε έτους, απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ (δράσεις που αναλήφθηκαν ανά τοπική κοινότητα, περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, στάδιο υλοποίησης, οικονομικά στοιχεία, χρονική πρόοδος του έργου καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).

 2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Για την εφαρμογή του άρθ. 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129/2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
  Σύμφωνα με το άρ. 25 του ν.3468/2006 όπως ισχύει:
  «Α3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποδίδονται ως ακολούθως:

  (iii) Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των Ο.Τ.Α. εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
  Α4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού («Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε
  2 / 8
  ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος.

  Α6. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, οι αρμόδιοι Διαχειριστές ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαιούχο, κατά το προηγούμενο έτος.
  Α7. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση, από τους δικαιούχους ΟΤΑ, των ποσών που προέρχονται από το ειδικό τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική έκθεση, στο τέλος κάθε έτους.»
  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010): «Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α).»
  Με το αρ. 117 του ν.4001/22.08.2011 (ΦΕΚ Α’ 179/2011), ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) μετονομάζεται σε «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) και η ΛΑΓΗΕ ΑΕ ασκεί τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Επιπλέον με το αρ. 129 του ίδιου νόμου, η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των νησιών αυτών, διενεργείται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
  Από το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι:
  1. Από το ποσό που παρακρατείται από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) από ΑΠΕ πλην των παραγωγών ΗΕ από ΑΠΕ σε κτίρια, από φωτοβολταικά συστήματα καθώς και των αυτοπαραγωγών του άρθ. 14Α ν. 3468/2006 όπως ισχύει, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ), ποσοστό 1,7% αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ1.
  2. Δικαιούχοι του τέλους, είναι σε ποσοστό 80% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Α.Π.Ε. και σε ποσοστό 20% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης σταθμού Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο (δικαιούχοι ΟΤΑ).
  3. Για τα ποσά του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ που παρακρατήθηκαν από το Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), και από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) αντίστοιχα και αποδόθηκαν στους δικαιούχους ΟΤΑ, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  4. Τα ποσά που αφορούν στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ πρέπει να προορίζονται σύμφωνα με τη παρ. Α4 του άρ. 25 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, σε ποσοστό 80% αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής
  1 Σύμφωνα με το άρθ. 25 ν. 3468/2006 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθ. 1 της ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 ΚΥΑ από το ποσοστό 3% που αφορά στο ειδικό τέλος ΑΠΕ, ποσοστό 1% αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ΗΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ και ποσοστό 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.)
  3 / 8
  υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης, ενώ το υπόλοιπο 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ.
  5. Οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, ήτοι έως 31.03 κάθε έτους, απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ (δράσεις που αναλήφθηκαν ανά τοπική κοινότητα, περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, στάδιο υλοποίησης, οικονομικά στοιχεία, χρονική πρόοδος του έργου καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).
  6. Οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικά στοιχεία από τους δικαιούχους Δήμους.
  7. Στο τέλος κάθε έτους οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησαν όσον αφορά στον τρόπο αξιοποίησης των εσόδων από τους δικαιούχους Δήμους.
  8. Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) και ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) παρακαλούνται να κοινοποιούν την παρούσα εγκύκλιο σε κάθε δικαιούχο ΟΤΑ Α βαθμού, ο οποίος καθίσταται δικαιούχος μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της εγκυκλίου.

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα σχόλια