Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

6 δίμηνες προσλήψεις για πυρασφάλεια στο Δήμο Άργους – Μυκηνών

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας ανακοίνωσε ο Δήμος Αργους – Μυκηνών.

 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 ημέρες, από 19/6/2018 έως και 25/6/2018.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα για πειθαρχικούς λόγους.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση], με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης,
2. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
3. Τίτλο σπουδών
4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου [ Α.Φ.Μ.] καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι [ Αριθμός Μητρώου Ικα] και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης [ ΑΜΚΑ].
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα:
Α. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση [κοινή και στην υπηρεσία], απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ότι δεν είναι υπόδικος/ ή και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, ότι δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, και
Β. Εάν τους τελευταίους δώδεκα [12] μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.2190/1994 με την ειδικότητα του εποχιακού εργαζόμενου ή για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος] έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

 

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [ έναρξη και λήξη].

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 19 /6/2018 έως και 25 /6/2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [07: 00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.], στην έδρα του Δήμου Αργους-Μυκηνών, επί της οδού Καποδιστρίου 9-11 και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με άλλο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αργους – Μυκηνών, στα τηλέφωνα 2751360043, 2751360071, κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα.

 

 

 

     
NO COMMENTS

POST A COMMENT

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

error: Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.