Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Τα 14 θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών

 

Την Τρίτη 15 Μαΐου (9 μμ), θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018

 

2. Επί του από 8-5-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης Τ.Κ. Φρουσιούνας και μεταφορά τελών άρδευσης Τ.Κ. Σχινοχωρίου στο σωστό υπόχρεο»

3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 104.820 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

4. Επί του από 10-5–2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών»

 

5. Περί εξουσιοδοτήσεως της Προϊσταμένης του Ταμείου και του αναπληρωτή ταμία του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας Εurobank για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου

 

6. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

 

7. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου

 

8. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου

 

 

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 

9. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα Δήμου Άργους – Μυκηνών»

 

10. Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

 

11. Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

 

12. Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

 

Τρέχοντα Θέματα:

 

13. Περί εκτιμήσεως ανθοφορίας και αναμενόμενης παραγωγής ελαιοδέντρων για το έτος 2018

14. Περί ορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων