Η προκήρυξη για 40 επτάμηνες προσλήψεις σε Μυκήνες, Επίδαυρο, Παλαμήδι

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 7 μηνών, 40 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 

34 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων (16 στον αρχαιολογικό χώρο Μυκηνών, 8 στο Παλαμήδι, 10 στον αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου)

 

• 3 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων (στον αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου)

 

3 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού καθαριότητας (1 στον αρχαιολογικό χώρο Μυκηνών, 1 στο Παλαμήδι, 1 στον αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου).

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (κατά τις ώρες 09:00-14:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , Τ.Κ. 211 00- ΝΑΥΠΛΙΟ, απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο υπ’ όψιν κας Στυλιανής Κορνηλάκη ή κου Θεόδωρου Στασινόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 27520-27502).

 

Η προκήρυξη

 

Η αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6)