14 φορές το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο βρήκε παρατυπίες από τους Δήμους της Αργολίδας

 

του Γιώργου Νικολόπουλου

 

Δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες σε ΦΕΚ η Έκθεση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία παρατίθενται τα αποτελέσματα των εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2014. Στις 428 σελίδες υπάρχουν σειρά από παρατυπίες, αποκλίσεις του νόμου, αποφάσεις που «κόπηκαν» στο παρά… 5’ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, ζητήματα για απευθείας αναθέσεις κ.ά.

 

Εκατοντάδες περιπτώσεις αφορούν τους Ο.Τ.Α. και 14 από αυτές χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.) των Δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων και Επιδαύρου.

 

Τις παρουσιάζουμε, με όσα στοιχεία δίνει γι’ αυτές η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ελπίζοντας πως οι ελλείψεις οφείλονται αποκλειστικά σε γκάφες και ανθρώπινα λάθη των δημοτικών αρχών…

 

(“Κορυφαία” στιγμή: Ο Δήμος Ναυπλιέων θα πλήρωνε εργολάβο με 63.391 ευρώ για έργο που ήδη είχε εξοφλήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως φορέας χρηματοδότησης του έργου)…

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

 

Με την Πράξη 252/2014 του Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το Χ.Ε. 158/2014 του Δ. Άργους-Μυκηνών ποσού 24.354 ευρώ.
Με την Πράξη 101/2015 του Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το Χ.Ε. 202/2014 του Δ. Άργους-Μυκηνών ποσού 13.899 ευρώ.
Με την πράξη 24/2014 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 244/2014 του Δ. Άργους-Μυκηνών ποσού 7.000 ευρώ.

 

Η αιτιολογία μη θεώρησής  τους ήταν ότι: Οι ανατεθείσες υπηρεσίες ανάγονταν στα συνήθη καθήκοντα του υπηρετούντος στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου προσωπικού. Ο Δήμος μπορούσε να εκτελέσει, δια του προσωπικού του, την ανατεθείσα υπηρεσία.

 


 

Με την πράξη 29/2014 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 255/2014 Χ.Ε. του Δ. Άργους- Μυκηνών, ποσού 5.177 ευρώ.

 

Αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση δημοτικού υπαλλήλου.
Η αιτιολογία ήταν ότι: Oι αποφάσεις για την έγκριση της απασχόλησης και οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

Με την 26/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 256/2014 Χ.Ε. του Δ. Άργους-Μυκηνών, ποσού 10.900 ευρώ.

 

Αφορούσε στην καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης εργαζομένου λόγω συνταξιοδότησης.
Η αιτιολογία ήταν ότι: Η απόφαση καταβολής προσωρινής σύνταξης δεν αποτελούσε νόμιμο δικαιολογητικό για την καταβολή της αποζημίωσης, αφού απ’ αυτή δεν προέκυπτε ότι ο υπάλληλος πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης και, κατ` επέκταση, αποζημίωσης.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

 

Με την 38/2014 πράξη της επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 220/2014 Χ.Ε., του Δ. Άργους –Μυκηνών, ποσού 125.000 ευρώ.

 

Αφορούσε στην έκτακτη επιχορήγηση της ΚΕΔΑΜ.
Η αιτιολογία ήταν ότι: Oι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και περί έγκρισης έκτακτης χρηματοδότησης ελήφθησαν κατά παράβαση του ν. 3852/2010, καθώς δεν συνέτρεχαν έκτακτες, επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες για έκτακτη επιχορήγηση.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

 

Με την πράξη 25/2014 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας, επεστράφη αθεώρητο το 251/2014 Χ.Ε. του Δ. Άργους-Μυκηνών, ποσού 10.000 ευρώ.

 

Η αιτιολογία ήταν ότι: η μεταβολή του προσώπου του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκριθείσα από τα αρμόδια όργανα, η οποία, μάλιστα, προβλέπεται επί ποινή εκπτώσεως του αρχικού αναδόχου, συνιστούσε ουσιώδη μεταβολή των όρων της σύμβασης.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

 

Με την 41/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 392/2014 Χ.Ε. του Δ. Ναυπλιέων, ποσού 3.176 ευρώ.

 

Αφορούσε στην καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης.
Η αιτιολογία μη θεώρησης ήταν ότι: α) η απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του του ν. 4257/2014 β) για μέρος της δαπάνης δεν είχε εκδοθεί απόφαση ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου από το αρμόδιο
όργανο.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

Με τη 2/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 67/2014 Χ.Ε. του Δ. Ναυπλιέων, ποσού 8.000 ευρώ.

 

Αφορούσε στην επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδας.
Η αιτιολογία μη θεώρησης ήταν ότι: 1) στην υποβληθείσα αίτηση δεν προσδιοριζόταν η συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση, για την πραγματοποίηση της οποίας ζητείτο η επιχορήγηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων και 2) από τα συνημμένα δικαιολογητικά προέκυπτε ότι δικαιούχος της επιχορήγησης ήταν το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης, από το οποίο θα έπρεπε να είχε υποβληθεί και το σχετικό αίτημα περί επιχορήγησης.

Εξ άλλου, σύμφωνα τη νομοθεσία, η μέριμνα για τη στήριξη των αστέγων και οικονομικά απόρων δημοτών, ενέπιπτε στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του Δήμου, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να παράσχει σχετικά βοηθήματα.
Το συγκεκριμένο ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

Με την 40/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 346/2014 Χ.Ε. του Δ. Ναυπλιέων, ποσού 63.391 ευρώ.

 

Αφορούσε στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή οδών πυρόπληκτων περιοχών».
Η αιτιολογία μη θεώρησης ήταν ότι: Ο φερόμενος ως δικαιούχος είχε ήδη εξοφληθεί από το φορέα χρηματοδότησης του έργου (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

Με τη 46/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 432/2014 Χ.Ε. του Δ. Ναυπλιέων, ποσού 8.523 ευρώ.

 

Αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη μεταφύτευση δένδρων, λόγω εκτέλεσης έργων.
Η αιτιολογία μη θεώρησης ήταν ότι: α) η απόφαση ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών υπεγράφη αναρμοδίως από τον Αντιδήμαρχο, καθόσον δεν του είχε μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, β) κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 28/1980, στο κείμενο του πρωτοκόλλου παραλαβής δεν προσδιορίζονταν ο αριθμός και το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, η αντίστοιχη τιμή, τα μερικά ποσά, καθώς και ο χρόνος και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών και γ) ενώ η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω υπηρεσίες ανήρχετο στο ποσό των 7.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., η ανάθεση στο φερόμενο ως δικαιούχο έγινε για ποσό που υπερέβαινε το προϋπολογισθέν, χωρίς τούτο να αιτιολογείται ειδικώς.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

Επίσης, με την 14/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 231/2014 του Δ. Ναυπλιέων ποσού 21.850 ευρώ, που πιθανόν αφορούσε στην καταβολή αμοιβής στα πλαίσια σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

 

Με την 37/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 51/2014 Χ.Ε. του Δ. Επιδαύρου, ποσού 11.863 ευρώ.

 

Αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης στον αναδόχο του έργου «Ανάπλαση τμήματος παραλίας αρχ. Επιδαύρου από γήπεδο – οδό Μανιαδάκη».
Η αιτιολογία μη θεώρησης ήταν ότι: α) δεν αιτιολογούνταν τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση του ανώτατου ποσού της αποζημίωσης (5%), σύμφωνα με τις διατάξεις του  του ν. 3669/2008, β) για τον υπολογισμό της αποζημίωσης εσφαλμένως συνυπολογίσθηκαν στο αρχικό συμβατικό ποσό δαπάνη αναθεώρησης, απροβλέπτων, ασφάλτου και απολογιστικά αναδόχου, γ) δεν επισυνάπτονταν, αφενός, αποδεικτικό επίδοσης από δικαστικό επιμελητή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις και αφετέρου, τιμολόγιο του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, καθώς και αίτηση καταβολής της αποζημίωσης και δ) η δέσμευση της οικείας πίστωσης διενεργήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 113/2010.
Το συγκεκριμένο ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.

 


 

Με τη 42/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 59/2014 Χ.Ε. του Δ. Επιδαύρου, ποσού 18.000 ευρώ.

Αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για αγορά οικοπέδου.
Η αιτιολογία μη θεώρησης ήταν ότι: κατά παράβαση της νομοθεσίας: α) στην απόφαση του Δ. Σ. με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας αγορά του οικοπέδου, αφενός μεν δεν αιτιολογείτο πλήρως ότι το εν λόγω οικόπεδο ήταν το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού, αφετέρου δε, σε συνδυασμό με την απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Επιδαύρου, προέκυπτε ότι η αγορά του οικοπέδου εξυπηρετούσε τα συμφέροντα μεμωνομένων δημοτών και όχι στους σκοπούς που αναφέρει ο νόμος, β) η έκθεση εκτίμησης ακινήτου δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη ως προς τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου.
Το συγκεκριμένο Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

30η Νοεμβρίου 1822 – Μνήμη Στάικου Σταϊκόπουλου (γράφει ο Χρήστος Πιτερός)

Το δεύτερο έτος της Ελληνικής Επανάστασης (1822), μετά τις πρώτες νίκες των ραγιάδων κατά των Τούρκων, ήταν καθοριστικής σημασίας για το στέριωμα της επανάστασης....

Eπίσκεψη της δημοτικής παράταξης “Ναυπλία Ενωμένη” στην έκθεση “Πελοπόννησος Expo”

Aντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης Ναυπλιέων «Ναυπλία Ενωμένη –Πορεία για το μέλλον» με επικεφαλής τον Δημήτρη Παπαδημόπουλο επισκέφτηκε το περασμένο Σάββατο το απόγευμα την έκθεση...

Ο Ηλίας Μαντζαβράκος υποψήφιος στο Δήμο Ναυπλιέων με την παράταξη του Δημήτρη Ορφανού

Την υποψηφιότητα του περιβαλλοντολόγου Ηλία Μαντζαβράκου ανακοίνωσε η δημοτική παράταξη Ναυπλιέων «Όραμα Δημιουργίας», με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη Ορφανό. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: Με...

30η Νοεμβρίου 1822 – Μνήμη Στάικου Σταϊκόπουλου (γράφει ο Χρήστος Πιτερός)

Το δεύτερο έτος της Ελληνικής Επανάστασης (1822), μετά τις πρώτες νίκες των ραγιάδων κατά των Τούρκων, ήταν καθοριστικής σημασίας για το στέριωμα της επανάστασης....

Eπίσκεψη της δημοτικής παράταξης “Ναυπλία Ενωμένη” στην έκθεση “Πελοπόννησος Expo”

Aντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης Ναυπλιέων «Ναυπλία Ενωμένη –Πορεία για το μέλλον» με επικεφαλής τον Δημήτρη Παπαδημόπουλο επισκέφτηκε το περασμένο Σάββατο το απόγευμα την έκθεση...

Ο Ηλίας Μαντζαβράκος υποψήφιος στο Δήμο Ναυπλιέων με την παράταξη του Δημήτρη Ορφανού

Την υποψηφιότητα του περιβαλλοντολόγου Ηλία Μαντζαβράκου ανακοίνωσε η δημοτική παράταξη Ναυπλιέων «Όραμα Δημιουργίας», με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη Ορφανό. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: Με...

Σε ιδιώτες η Καραθώνα: Δημοσίευμα ότι θα δημιουργηθεί το… “Costa Navarino της Αργολίδας”

Σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής ιστοσελίδας www.powergame.gr, σύντομα θα ξεκινήσει από το ΤΑΙΠΕΔ η αξιοποίηση του ακινήτου Καραθώνα στο Ναύπλιο. Ο τίτλος του άρθρου...

Εικόνες από τον Παλαμήδειο Άθλο

Εκατοντάδες άτομα κάθε ηλικίας (ακόμα και μωρά σε καρότσια) έλαβαν μέρος στον Παλαμήδειο Άθλο που έγινε Κυριακή 27 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο. Εκτός από την ανάβαση...

Αναστάσιος Πλατής: Παράταση υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση στα λιπάσματα, έως 2/12

Όπως ενημερώνει ο γεωπόνος Αναστάσιος Γ. Πλατής, παρατείνεται έως 2 Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Κλειστά τα φαρμακεία της πόλης του Ναυπλίου την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αργολίδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το...

Οι πιο πρωτότυπες ιδέες για Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου, η περίοδος των...

30η Νοεμβρίου 1822 – Μνήμη Στάικου Σταϊκόπουλου (γράφει ο Χρήστος Πιτερός)

Το δεύτερο έτος της Ελληνικής Επανάστασης (1822), μετά τις...

Eπίσκεψη της δημοτικής παράταξης “Ναυπλία Ενωμένη” στην έκθεση “Πελοπόννησος Expo”

Aντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης Ναυπλιέων «Ναυπλία Ενωμένη –Πορεία για...