Διαγωνισμός για 12μηνη φύλαξη στο Δήμο Άργους (εκτιμώμενη τιμή με ΦΠΑ: 499.407 €)

 

Διεθνή μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό διενεργεί ο Δήμος Άργους – Μυκηνών για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων και χώρων. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 20 Οκτωβρίου.

 

Η σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 402.748 € χωρίς τον ΦΠΑ. Με την προσθήκη του ΦΠΑ (96.690 €) αγγίζει τις 500.000 € (για την ακρίβεια 499.407 €). Όμως, πιθανόν να μειωθεί το κόστος, καθώς «Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».

 

Στους όρους του διαγωνισμού δεν αναγράφεται ο αριθμός των ατόμων που θα εργαστούν ως σεκιούριτι, και όσον αφορά τον εξοπλισμό: Οι φύλακες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με φορητό μέσο επικοινωνίας (VHF ή κινητό τηλέφωνο). Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει άδεια χρήσης ραδιοδικτύου (δεν υπάρχει αναφορά σε άλλον εξοπλισμό, πχ οχήματα).

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για το διαγωνισμό (μειοψήφησε ο Π. Καρούζος, εκ μέρους της αντιπολίτευσης) και τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό εδώ.

Γ. Νικολόπουλος