spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Η αλληλογραφία Κωστούρου – Καμπόσου συνεχίζεται… – Τι γράφει ο Δήμαρχος Ναυπλιέων

 

Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των Δημάρχων Άργους και Ναυπλίου για το θέμα  της Διαχείρισης των απορριμμάτων και το ναυάγιο της αρχικής συμφωνίας των δύο πλευρών συνεχίζεται… Η πρόσφατη επιστολή του Δημήτρη Κωστούρου είναι η ακόλουθη:

 

Αγαπητέ Δήμαρχε,

Σε συνέχεια των σχετικών με το παραπάνω θέμα εγγράφων που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των Δήμων μας και εκφράζοντας τους έντονους προβληματισμούς του Δήμου μας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ως προς την κάλυψη της μεταβατικής περιόδου, επισημαίνουμε τα εξής:

 

  • Το μεγάλο επίτευγμα της έκδοσης ΑΕΠΟ είναι προφανές ένα βήμα προόδου, ωστόσο δεν αποτελεί ολοκλήρωση της διαδικασίας και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά και άμεση λειτουργία του έργου δεδομένου ότι, απαιτείται μια σειρά δράσεων για την επίτευξη μιας εγκατάστασης πλήρους λειτουργικής, οι οποίες, κατά χρονική αλληλουχία περιλαμβάνουν:
  • Αναλυτική κοστολόγηση των υποδομών και του εξοπλισμού (κινητού και σταθερού), που θα πλαισιώσουν το σύνολο της εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω κοστολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από οριστικές μελέτες οι οποίες και θα καθορίσουν το ύψος του κόστους επένδυσης. Δεδομένου ότι, δεν υπάρχει αναλυτική κοστολόγηση των υποδομών και του εξοπλισμού, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εάν και κατά πόσο επαρκεί η επιχορήγηση των δύο Δήμων, όπως αυτή αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση (Άρθρο 3-Προϋπολογισμός- Πόροι και ποσά χρηματοδότησης).
  • Δεδομένου ότι, ενδεχομένως απαιτηθεί χρηματοδότηση της εν λόγω εγκατάστασης, από κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, εκτός από τη σύνταξη των σχετικών φακέλων αίτησης προς χρηματοδότηση, απαιτείται εύλογος χρόνος προκειμένου να προσδιοριστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών και να εγκριθεί η σχετική Πράξη Χρηματοδότησης του εν λόγω έργου. Ως εκ τούτου, η έναρξη λειτουργίας του ως άνω έργου υπερβαίνει το χρονικό ορίζοντα που έχει τεθεί στο Άρθρο 4: Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση όπου, η λειτουργία της εγκατάστασης ανατεθεί σε ιδιώτη ο οποίος θα προσκομίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, απαιτείται κατ’ αρχήν η έκδοση άδειας λειτουργίας για λογαριασμό των φορέων διαχείρισης του έργου (Δήμοι Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων) και εν συνεχεία, η σύνταξη αναλυτικών τευχών δημοπράτησης για την εν λόγω Υπηρεσία (εκχώρηση λειτουργίας εγκατάστασης). Στις εν λόγω διαδικασίες απαιτείται να προστεθεί και ενδεχόμενη τροποποίηση της άδειας λειτουργίας προκειμένου αυτή να προσαρμοστεί στα στοιχεία εξοπλισμού του φορέα εκχώρησης, αυξάνοντας περαιτέρω την έναρξη του χρόνου λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το σύνολο των ανωτέρω αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης (Άρθρο 2-Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών), ως Δημοτική Αρχή Ναυπλιέων θεωρούμε ότι, οι ανωτέρω ενέργειες είτε δεν έχουν καν εκκινήσει, είτε έχουν καθυστερήσει σημαντικά με αποτέλεσμα να οξύνεται περαιτέρω το ζήτημα της άμεσης διαχείρισης των ΑΣΑ για το Δήμο μας.

 

  • Σύμφωνα με το κείμενο της υπ’ αρ. 41253/1224/26-05-2016 ως άνω ΑΕΠΟ και ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα εδάφια Δ.1.6, Δ.3.7.26 και κυρίως, το εδάφιο Δ.3.7.38, εκφράζουμε την αμφιβολία μας κατά πόσο η εν λόγω ΑΕΠΟ μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση της εγκατάστασης δεδομένου ότι:
  • Στην παρούσα φάση δεν έχει αποσαφηνιστεί, ή τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί ως Δημοτική Αρχή Ναυπλιέων, αναφορικά με τους φορείς εκείνους που θα δέχονται το σύνολο του παραγόμενου υπολείμματος και το κομπόστ τύπου Α από τη συνδυασμένη λειτουργία της εγκατάστασης.
  • Στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης και σε συνέχεια των όσων σχετικών αναφέρονται στην ως άνω ΑΕΠΟ, δεν έχουν προσδιοριστεί είτε κατά τύπο, είτε κατά τόπο, οι εγκαταστάσεις που δύνανται να παραλαμβάνουν τις ποσότητες του δεματοποιημένου υπολείμματος.
  • Δεδομένης της αδυναμίας του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου να αποδεχθεί προς τελική διάθεση απόβλητα από άλλες Περιφερειακές Ενότητες, στην προγραμματική σύμβαση, δεν προσδιορίζεται ο ΧΥΤΑ που θα παραλάβει τις μη αξιοποιήσιμες ποσότητες αποβλήτων κατόπιν συνδυαστικής επεξεργασίας (μηχανικός διαχωρισμός, χειροδιαλογή ή/και κομποστοποίηση), προς τελική διάθεση.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ανωτέρω, κρίνουμε ότι, μολονότι η έκδοση της εν λόγω ΑΕΠΟ είναι σημαντική για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, εντούτοις, υπολείπεται σημαντικά από ενδεχόμενη κατάσταση κατασκευής και πλήρους λειτουργικότητας της εν λόγω εγκατάστασης καθώς δεν προσδιορίζεται ο τελικός αποδέκτης του υπολείμματος, διασφαλίζοντας έτσι την ολοκληρωμένη διαχείριση κατά το μεταβατικό στάδιο.

 

Όπως γνωρίζεται, ο Δήμος κατά το παρελθόν είχε επικυρώσει τη μεταξύ ημών προγραμματική σύμβαση μέσω διαδοχικών ψηφισμάτων, εκδηλώνοντας εμπράκτως την πρόθεσή του για την ανάπτυξη διαδημοτικής συνεργασίας ως προς την από κοινού διαχείριση των ΑΣΑ. Ωστόσο, σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω και στο πλαίσιο της νέας – επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης, επισημαίνουμε τις σημαντικές καθυστερήσεις αναφορικά με την αποσαφήνιση του κανονιστικού και οργανωσιακού πλαισίου (μορφή διαδημοτικής συνεργασίας) και επιπλέον, την έως τώρα μη επίλυση κρίσιμων λεπτομερειών που άπτονται της λειτουργικότητας του έργου εστιάζοντας σε ορισμένες κρίσιμες τεχνοοικονομικές παραμέτρους (επιμερισμός κόστους επένδυσης, ύψος τελών εισόδου κ.λπ.).

 

Συνοψίζοντας και εν όψει της νέας – επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης, ως Δημοτική Αρχή Ναυπλιέων, αναμένουμε να συμπεριληφθεί σε αυτή σαφές και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών ως προς τις προ-παρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της εγκατάστασης σε πλήρως λειτουργική κατάσταση προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τις σχετικές δράσεις που άπτονται της προσωρινής – μεταβατικής διαχείρισης ΑΣΑ με γνώμονα την αμεσότητα εφαρμογής διαθέσιμων, περιβαλλοντικά ορθών και βιώσιμων λύσεων. Επιπλέον, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της μεταξύ ημών διαδημοτικής συνεργασίας λαμβάνοντας υπόψη αφενός το οργανωσιακό πλαίσιο αυτής, αφετέρου, τις εκκρεμότητες που αφορούν σε ζητήματα επιμερισμού των τελών εισόδου, χρονοδιαγράμματος ενεργειών – προ-παρασκευαστικών δράσεων υλοποίησης και λοιπών κρίσιμων ζητημάτων (π.χ. διαχείριση υπολείμματος).

 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά την επιστολή της Γ.Γ. του Δήμου μας που ζητούσε διευκρινήσεις, καμία ουσιαστική απάντηση δε δόθηκε, ούτε για το κόστος ανά τόνο (gate fee), ούτε για το κόστος της μονάδας, ούτε για τις ποινικές ρήτρες που θα πρέπει να διέπουν την προγραμματική σύμβαση.

 

Δυστυχώς αντί για τις διευκρινήσεις λάβαμε απειλητική, υβριστική επιστολή από εσένα, που λίγο πολύ έλεγε ότι όλα είναι λυμένα, και ακολουθούσε ένα ανυπόγραφο «υπηρεσιακό σημείωμα» που δεν έδινε καμία ουσιαστική απάντηση στις αιτιάσεις μας.

 

Για εμάς συνεργασία σημαίνει συν-εργασία, δεν σημαίνει τελεσίγραφα προχειρότητα και πολιτικάντηκες λογικές. Η πρόθεση μας είναι απόλυτα ειλικρινής, και γι’ αυτό η συγκεκριμένη λύση περιλήφθηκε, ως εναλλακτική (και όχι μοναδική) στο Τοπικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχουμε συντάξει. Θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε με μέθοδο, με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των Δημοτών μας, μακριά από ερασιτεχνισμούς, όπως αυτοί που φαίνεται ότι σας εγκλώβισαν σε ανάρμοστες και χωρίς λογική αντιδράσεις

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Μεγαλειώδης συγκέντρωση και ομιλία του Παναγιώτη Παπαϊωάννου στο Άργος

Μεγαλειώδης ήταν η προεκλογική ομιλία του υποψήφιου δημάρχου Άργους-Μυκηνών Παναγιώτη Παπαϊωάννου το βράδυ της Τρίτης 3 Οκτωβρίου. Η οδός Βασιλίσσης Όλγας, μπροστά από το Μουσείο...

Σύλλογος Γονέων 1ου Δημοτικού Ναυπλίου: Mερική ικανοποίηση των αιτημάτων μας από τον Δήμο

Ανακοίνωση από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Στο πλαίσιο του σκοπού του ο Σύλλογός μας,...

Χρήστος Πούλος: Τι δεν θέλουμε και τι θέλουμε για τον τόπο μας

Γράφει ο Χρήστος Πούλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Άργους-Μυκηνών με την παράταξη «Πρωτοβουλία» του υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Μαλτέζου Φίλες και φίλοι, Συμμετέχω στον συνδυασμό ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του ΓΙΑΝΝΗ...

Μεγαλειώδης συγκέντρωση και ομιλία του Παναγιώτη Παπαϊωάννου στο Άργος

Μεγαλειώδης ήταν η προεκλογική ομιλία του υποψήφιου δημάρχου Άργους-Μυκηνών Παναγιώτη Παπαϊωάννου το βράδυ της Τρίτης 3 Οκτωβρίου. Η οδός Βασιλίσσης Όλγας, μπροστά από το Μουσείο...

Σύλλογος Γονέων 1ου Δημοτικού Ναυπλίου: Mερική ικανοποίηση των αιτημάτων μας από τον Δήμο

Ανακοίνωση από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Στο πλαίσιο του σκοπού του ο Σύλλογός μας,...

Χρήστος Πούλος: Τι δεν θέλουμε και τι θέλουμε για τον τόπο μας

Γράφει ο Χρήστος Πούλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Άργους-Μυκηνών με την παράταξη «Πρωτοβουλία» του υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Μαλτέζου Φίλες και φίλοι, Συμμετέχω στον συνδυασμό ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του ΓΙΑΝΝΗ...

Ανακοίνωση της παράταξης Μαλτέζου για κάποιους που… έχουν “μπάρμπα στην Κορώνη”

Ανακοίνωση του Γιάννη Μαλτέζου, υποψήφιου δημάρχου Άργους-Μυκηνών, επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία»  Εάν έχεις “μπάρμπα στην Κορώνη” λέγανε οι παλιοί, παραπέμποντας σε μέσα, διασυνδέσεις, μεταθέσεις, ρυθμίσεις...

Ανακοίνωση της παράταξης Μαλτέζου για κάποιους που… έχουν “μπάρμπα στην Κορώνη”

Ανακοίνωση του Γιάννη Μαλτέζου, υποψήφιου δημάρχου Άργους-Μυκηνών, επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία»  Εάν έχεις “μπάρμπα στην Κορώνη” λέγανε οι παλιοί, παραπέμποντας σε μέσα, διασυνδέσεις, μεταθέσεις, ρυθμίσεις...

Κώστας Γκαρκάσουλας: To “δυνατό χαρτί” για να “Πάμε αλλιώς”…

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του συνδυασμού «Πάμε αλλιώς» του Πέτρου Θωμόπουλου για το Δήμο Άργους-Μυκηνών είναι σίγουρα ο Κώστας Γκαρκάσουλας. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος...

H “Πρωτοβουλία” για απευθείας αναθέσεις: 11.000.000€ σε 4 χρόνια, ούτε τα μισά σε ντόπιες εταιρείες

Ανακοίνωση από τη δημοτική παράταξη Άργους-Μυκηνών «Πρωτοβουλία» του υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Μαλτέζου Σε 4 χρόνια (2019-2023) δόθηκαν από το Δήμο Άργους Μυκηνών κοντά 11.000.000 ευρώ με...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Συνάντηση της Σχολής Γονέων Μητροπόλεως Αργολίδος με ομιλία του π. Λίβυου

Με τη φροντίδα του μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου, συνεχίζονται οι...

Μεγαλειώδης συγκέντρωση και ομιλία του Παναγιώτη Παπαϊωάννου στο Άργος

Μεγαλειώδης ήταν η προεκλογική ομιλία του υποψήφιου δημάρχου Άργους-Μυκηνών...

Χρήστος Πούλος: Τι δεν θέλουμε και τι θέλουμε για τον τόπο μας

Γράφει ο Χρήστος Πούλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Άργους-Μυκηνών με...

Μαθήματα κρητικών χορών στο “Χορόσημο”

Το "Χορόσημο" στο Άργος, με χαρά ανακοινώνει την έναρξη...

Ιστορικός-φιλόλογος παραδίδει μαθήματα φιλολογικών δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως

Ιστορικός-φιλόλογος, κάτοχος μεταπτυχιακού από το Ην. Βασίλειο, και εμπειρία...

Ανακοίνωση της παράταξης Μαλτέζου για κάποιους που… έχουν “μπάρμπα στην Κορώνη”

Ανακοίνωση του Γιάννη Μαλτέζου, υποψήφιου δημάρχου Άργους-Μυκηνών, επικεφαλής της...